Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

 


Αναφορά προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο κατέθεσε χθες ο βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, με αφορμή το γεγονός ότι ο δήμος Αρριανών εξαιρέθηκε αδίκως από την κατανομή χρηματοδοτήσεων ποσού 24,3 εκατομμυρίων ευρώ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους ΚΑΠ για το έτος 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Αρριανών διαθέτει 21 ορεινές κοινότητες από τις 36 συνολικά που τον συναπαρτίζουν, σε ποσοστό 58,33% που ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 50% που θέτει ο νόμος για να χαρακτηρίζονται οι δήμοι ως ορεινοί.

Και όμως, όπως προκύπτει και από τον πίνακα των κατανομών ο δήμος Αρριανών δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ έως σήμερα από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις του έτους 2020.

Για τον λόγο αυτό, ο Ιλχάν Αχμέτ ζητά από τον κ. Θεοδωρικάκο την παρέμβασή του για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

 Επισυνάπτονται  η αναφορά του βουλευτή καθώς και η επιστολή του κ. Ριδβάν αλλά και ο πίνακας των κατανομών από τους ΚΑΠ για νησιωτικούς και ορεινούς δήμους για το έτος 2020 , όπου εμφανίζεται η απουσία του Δήμου Αρριανών.

  


ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

Βουλευτής Ροδόπης-Κίνημα Αλλαγής

                                                                                                                                    Αθήνα 3-9-2020

 ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών

Κ. Θεοδωρικάκο Τάκη

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα αναφορά σας διαβιβάζω αίτημα του Δημάρχου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης για την αποκατάσταση μιας προφανούς αδικίας σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου Δήμου.

Κατανείματε 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. Θα ήθελα να σας θέσω υπόψη ότι ο Δ. Αρριανών στην Π.Ε. Ροδόπης έχει εσφαλμένως εξαιρεθεί από αυτή την χρηματοδότηση.

Δικαιούχοι της κατανομής είναι οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 2B του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν.4555/2018 με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους.

Από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 προκύπτει ότι οι κάτωθι ορεινές περιοχές του νομού Ροδόπης που είναι οι: Άνω Δροσινή, Άρδεια, Δρύμη, Καλλυντήριο, Ομηρικό, Πάτερμα, Κάτω Δροσινή, Ν. Καλλυντήριο, Οργάνη, Κέχρος, Νέδα, Στροφή, Αγιοχώρι, Πλαγιά, Κίνυρα, Νικητές, Δαρμένη, Δροσιά, Εσοχή, Ραγάδα, Σκιάδα, στο σύνολό τους 21 κοινότητες, ανήκουν όλες στον δήμο Αρριανών!

Συμπερασματικά,οι 21 από τις 36 (σε ποσοστό 58,33%) κοινότητες του σημερινού Δήμου Αρριανών χαρακτηρίζονται ως ορεινές, οπότε πληρείται το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των κοινοτήτων πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ορεινές. Συνεπώς, ο Δ. Αρριανών πρέπει να είναι δικαιούχος της εν λόγω κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2020.

Παρακαλώ όπως παρέμβετε άμεσα για την αποκατάσταση μιας προφανούς αδικίας και την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Αρριανών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ο αναφέρων βουλευτής

 Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

 

    

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
                                                                                                                                                                                            Φιλλύρα, 12 Αυγούστου 2020
Αριθ. Πρωτ.:
6024
Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα
Ταχ. Κώδικας : 69 300
Τηλ. : 25313 52807-52800
Fax : 25313-52808
E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες : Γρ. Αντιδημάρχου
                                ΠΡΟΣ:             Υπουργείο Εσωτερικών
           Σταδίου 27, Αθήνα,                   Τ.Κ.10183
ΘΕΜΑ: «Αίτημα κατανομή ποσού χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2020»
Σε συνέχεια του υπ’ αρίθμ. πρωτ. 19426/23.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ)
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την κατανομή ποσού 24.300.000,00 € σε
μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2020 θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη ότι ο Δ. Αρριανών στην Π.Ε. Ροδόπης έχει
εσφαλμένως εξαιρεθεί από αυτή την χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο δικαιούχοι της κατανομής είναι οι
Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 2B του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν.4555/2018 με πληθυσμό έως 30.000
κατοίκους.
Σύμφωνα με το Άρθρο 2Β του Ν.3852/2010 ορεινοί είναι οι δήμοι των οποίων
τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο
Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 προκύπτει
ότι οι ορεινές περιοχές για τον Ν. Ροδόπης είναι οι παρακάτω:
5. Νομός ΡΟΔΟΠΗΣ
α/α | Δήμος/Κοινότητα |
Επαρχία Κομοτηνής
Κοινότητες
1 | Αμαξάδων (Οικ. Κατσίκας, Μοναχών) |
2 | Ασωμάτων (Οικ. Άνω Φωλίας) |
3 | Γρατινής (Οικ. Γρατινής,
Άνω Δροσινής, Άρδειας, Δρύμης, Καλλυντηρίου
Ομηρικού
, Πατερμά, Κάτω Δροσινής, Ν. Καλλυντηρίου, Σιδηράδων και Στυλαρίου)
4 | Ιάσμου (Οικ. Αστραίας, Ευθύμου, Ιππικού, Μελίταινας, Πολυάρνου, Ταγγαίου και
Τάλλης) |
5 | Κάλχαντος (Οικ. Ιάμπολης, Τυχηρού, Μεγάλης Άδας, Μύτικα, Σαρακηνής) |

6 | Οργάνης |
7 | Πανδρόσου |
8 | Πολυάνθου (εκτός Οικ. Πολυάνθου) |
9 | Σώστου (Οικ. Κερασέας, Πόας) |
Επαρχία Σαππών
Κοινότητες
10 | Αρριανών (Οικ. Κιζαρίου,
Νέδας, Στροφής, Αγιοχωρίου, Πλαγιάς, Κίνυρας,
Νικητών, Εβρενού και Ιασίου) |
11 |
Κέχρου |
12 | Νέας Σάντας |
13 | Φιλλύρας (Οικ.
Δαρμένης, Δροσιάς, Εσοχής, Ραγάδας, Σκιάδας) |
Από τις παραπάνω περιοχές, με έντονη γραφή και υπογράμμιση είναι αυτές που
ανήκουν διοικητικά στον Δ. Αρριανών και είναι στο σύνολο
εικοσιμία (21) κοινότητες.
Σύμφωνα με την ΥΑ 28549 ΦΕΚ 1327/Β'/17.04.2019 Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.
3852/2010, όπως ισχύει ο Δήμος Αρριανών συγκροτείται από
τριανταέξι (36) κοινότητες.
Συμπερασματικά προκύπτει ότι 21 από τις 36 (σε ποσοστό 58,33%) κοινότητες
χαρακτηρίζονται ως ορεινές οπότε πληρείται το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον
το πενήντα τοις εκατό (50%) των κοινοτήτων πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ορεινές.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δ. Αρριανών πρέπει να είναι δικαιούχος την εν
λόγω κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2020.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα ώστε να μας αποδοθεί το ποσό της
χρηματοδότησης για το έτος 2020 και να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους
προϋπολογισμούς από το έτος 2021 και μετέπειτα.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Ο Δήμαρχος Αρριανών
Ριτβάν Αμέτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Μπιτούνη
Τηλ.: 213 136 4704
Email: d.mpitouni@ypes.gr
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:19426
2

Αποφασίζουμε
1.
Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό ύψους
24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
A/A ΚΩΔ.
ΤΠΔ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 2020
1 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 281.500,00
2 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 431.100,00
3 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 282.300,00
4 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 300.100,00
5 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 312.800,00
6 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 302.700,00
7 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 290.800,00
8 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 265.700,00
9 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 272.100,00
10 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 228.200,00
11 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.800,00
12 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 304.000,00
13 50305ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 282.400,00
14 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 418.200,00
15 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 264.400,00
16 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 279.800,00
17 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 249.800,00
18 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 221.400,00
19 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 229.500,00
20 58117 ΙΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 228.000,00
21 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.900,00
22 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 223.700,00
23 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 227.500,00
24 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 246.100,00
25 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 243.000,00
26 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 226.200,00
27 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.300,00
28 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 240.800,00
29 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 241.700,00
30 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 327.800,00
31 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 330.500,00
32 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 262.600,00
33 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 296.500,00
34 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 279.400,00
35 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265.200,00
36 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 296.000,00
37 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 248.600,00

3
A/A ΚΩΔ.
ΤΠΔ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 2020
38 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 267.600,00
39 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 266.700,00
40 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289.500,00
41 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 260.600,00
42 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 286.600,00
43 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 308.100,00
44 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 243.800,00
45 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 238.000,00
46 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 244.100,00
47 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 246.700,00
48 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 359.300,00
49 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 305.600,00
50 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 267.700,00
51 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 350.000,00
52 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 390.300,00
53 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 234.600,00
54 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.200,00
55 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 229.000,00
56 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 235.600,00
57 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 238.600,00
58 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 226.800,00
59 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.800,00
60 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.300,00
61 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.000,00
62 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 239.100,00
63 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 225.900,00
64 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 227.500,00
65 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237.700,00
66 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 221.900,00
67 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 227.400,00
68 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 241.000,00
69 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 264.200,00
70 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 274.500,00
71 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 329.800,00
72 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 436.300,00
73 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 283.700,00
74 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 263.900,00
75 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 237.900,00
76 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 283.300,00
77 58408 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 230.100,00
78 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 399.100,00
79 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 332.900,00
80 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 343.600,00
81 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 350.400,00
82 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 231.700,00

4
A/A ΚΩΔ.
ΤΠΔ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 2020
83 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 430.500,00
84 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 337.300,00
85 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 221.200,00
86 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 262.400,00
87 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 236.700,00
88 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 226.000,00
89 58510 ΙΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 223.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 24.300.000,00
2. Καθορίζουμε τα κριτήρια κατανομής του ανωτέρω χρηματικού ποσού βάσει γεωμορφολογικών και
δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό
πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού.
Ειδικότερα,
Α) Δικαιούχοι της κατανομής είναι:
1) οι Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού
πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
2) οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 2B του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν.4555/2018 με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους.
Β) Από το συνολικό ποσό κατανομής
1) ποσό ύψους 19.580.000,00 € κατανέμεται ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο,
2) ποσό ύψους 4.720.000,00 € κατανέμεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της
τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
3. Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους
δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του
Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Η παρούσα απόφαση μπορεί να αναζητηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου στην ενότητα
«Το Υπουργείο», υπο-ενότητα «Εγκύκλιοι–Αποφάσεις» (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ


5.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμοι όπως αναφέρονται στον Πίνακα της Απόφασης
2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40 101 74 Αθήνα
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8 106 78 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
4. Γραφείο Υπουργού
5. Γραφείο Υφυπουργού
6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
7. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτ. Πολιτικής
8. Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α
9. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: