Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

«Δημοσίευση Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων σε Μέτρα και Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.


Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι  δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:


1.  η υπ’αριθμ. 1612/05-07-2019 (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
2.    η υπ΄αριθμ. 1613/05-07-2019  (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ) 2η  πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
3.    η υπ’αριθμ. 1615/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5) 2η πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.1.2.2 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
4.    η υπ’αριθμ. 1616/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ) 2η πρόσκληση που αφορά Μέτρο  3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής   αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
5.    η υπ’αριθμ. 1610/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) πρόσκληση που αφορά το ΑΡ. 66.1  του  Επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας & Θάλασσας, με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
6.    η υπ’αριθμ. 1611/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ)  πρόσκληση που αφορά το ΑΡ. 68.1 του Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας & Θάλασσας, με τίτλο  «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.Δεν υπάρχουν σχόλια: