Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 10, για τη ΔΡΑΣΗ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η με αριθμό 2205/168277/08-09-2019
(ΑΔΑ:ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5), 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στήριξης που αφορά τη
Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας » του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά
και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-2020.


Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της
οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες.
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια
πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.550.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από
26/8/2019 έως 25/9/2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).
Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης
παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας, ειδικότερα για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης:
Σιτηρά (χειμερινά) 42 €/εκτάριο/έτοςΣανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 176 €/εκτάριο/έτος
Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
2. είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας
μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2019 του ενδιαφερόμενου,
3. είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
4. είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρα το κείμενο της πρόσκλησης
στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr, στον ιστότοπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων www.minagric.gr καθώς και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ
(www.pamth.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται
και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που
υπάγονται.
Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος


Δεν υπάρχουν σχόλια: