Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπέλων περιόδου 2015/2016.Σε εφαρμογή της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2015­2016 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και  15 Μαΐου 2015 στην Υπηρεσίας μας.
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2013-14 & 2014-15) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα. Τέλος γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.
Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), για την ένταξή στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1) και απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.       Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
2.       Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2013 και 2014).
3.       Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν).
4.        Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
5.       Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
6.       Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
7.       Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα:
Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
                     συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
                     αποδοχή κληρονομιάς,
                     αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
                      κτήση με προσκύρωση,
                      με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
                      κληρονομητήριο,
                     αντίγραφο εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης του οικ. έτους 2014, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο. Καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε9 είναι αληθή.
Για τα μη-ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:
                     αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή,
                     αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης
                     έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια Δυο και τα χρησιδάνεια)
Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού, διάρκεια μίσθωσης πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών.
Και συμπληρωματικά ανά περίπτωση:
8.       Ατομική απόφαση ένταξης ή έγκρισης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
9.        Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και βεβαίωση επαγγελματία αγρότη.
10.   Φωτοτυπία θεωρημένου βιβλιαρίου ΟΓΑ (για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες)
11.   Άδεια λειτουργίας οινοποιείου
12.   Βεβαίωση για αμπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής κατά τα πρότυπα Α6ΚΟ 2.1 και 2.2 του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.Ε καθώς και βιολογικές καλλιέργειες αμπέλων
13.   Σκαρίφημα με γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου σε σύστημα ΕΓΣΑ- 87
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 418(πρώην Νομαρχία)και στα  τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας :2531350433-443.

                                                                                                                   Ε.Π                                                                          
                                                                                                                       Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΤΗΣ   Δ/ΝΣΗΣ                                                                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: