Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Άδειες εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδωνΗ περιφέρεια  Αν  Μακεδονίας - Θράκης  ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της  τα παρακάτω:
  Σύμφωνα με  το άρθρο 14  του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 τ.Α/12-3-2012) όλες οι κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης ,κατά την έναρξη ισχύος του παραπάνω
νόμου (12-3-2012) ,υποχρεούνται εντός τριών (3) ετών να λάβουν άδεια εγκατάστασης υποβάλλοντας
στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ) αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
       Σε κτηνοτροφικές μονάδες , οι κτιριακές εγκαταστάσεις  των οποίων έχουν χαρακτηριστεί
αυθαίρετες , δίνεται επίσης τριετής παράταση νομιμοποίησης .

       Η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4056/2012 είναι η 12-3-2015,
ενώ μετά την παρέλευση της τριετίας η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η
αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή και τις διατάξεις του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου.
     Σε κτηνοτροφικές μονάδες που δεν καλύπτουν τους όρους και προϋποθέσεις του παραπάνω
νόμου και γενικά της κειμενης νομοθεσίας ,όπως λειτουργία εντός οικισμών ή πλησίον αυτών
( δεν καλύπτουν τις ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις ) δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας
εγκατάστασης και συνεπώς πρέπει να απομακρυνθούν και να εγκατασταθούν σε οικόπεδα (ιδιόκτητα
ή παραχωρημένες δημόσιες εκτάσεις ) που να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις των
ισχυουσών διατάξεων.
     Όσον αφορά τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αυτές σχετίζονται με την
δυναμικότητα κάθε μονάδας .Ενδεικτικά αναφέρουμε  αποστάσεις ανάλογα με την δυναμικότητα
των μονάδων και ανάλογα με τον πληθυσμό οικισμών.
 1. Για οικισμούς και χωριά μέχρι 500 κατοίκους και αριθμό ζώων μέχρι 300 αιγοπρόβατα ή
      5 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ή 10 αγελάδες ελευθέρας βοσκής  απαιτούνται 50 μ. από
     τα όρια των οικισμών , ενώ για δυναμικότητα 301-500 αιγοπρόβατα ή 6-10 αγελάδες γαλ/γής ή
     11-20 αγελάδες ελευθέρας βοσκής απαιτούνται 100 μ. από τα όρια αυτών.  
2.  Για οικισμούς από 501-2000 κατοίκους οι αντίστοιχες  αποστάσεις ανάλογα με την δυναμικότητα
     είναι 100μ. και 150 μ.
3.  Για οικισμούς με μεγαλύτερο πληθυσμό οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και κυμαίνονται
     ανάλογα με την δυναμικότητα των ζώων.
 Για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων ή μετεγκατάσταση αυτών, υπάρχει η δυνατότητα
της απευθείας παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης εμβαδού έως 8 στρεμμάτων με απόφαση  του
Περιφερειάρχη , μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Τμήμα
Τοπογραφίας –Επικοισμού-Αναδασμού ) της Περιφερειακής Ενότητας.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: