Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝΟ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
Σε εφαρμογή των Ν. 4304/14(ΦΕΚ 234/14 τεύχος Α') και Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14 τεύχος Α') περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ σας γνωρίζουμε ότι:
1) Όσοι έχουν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως: 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

2) Όσοι έχουν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από 1.1.2010 καθώς και όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.10.2014   μπορούν να ρυθμίζονται ως εξής:
Α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.
Β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)  από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.
Δ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48)
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο
οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης οφειλής
του:
α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Ύ. και σε εντολή για επαναδέ-σμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).                                           
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, για οφειλές έως 31.12.2009, και εκατό (100) ευρώ, για οφειλές από 1.1.2010 μέχρι 30.10.2014.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο, έως 30.11.2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για τη Δημοτική ενότητα Σαπών στα τηλέφωνα: 2532 350 122, 2532 350 106 και για τη Δημοτική ενότητα Μαρώνειας στο τηλέφωνο : 2533 350 008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: