Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
 τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Ἡ Ἐκκλησία ἡ παροικοῦσα κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν μέ αἰσθήματα χαρᾶς ἀνεκλαλήτου ἀγγέλει τήν ὑψηλήν ἐπίσκεψιν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ὑπαγομένη πνευματικῶς εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διατηρεῖ τήν κανονικήν της ἀναφοράν εἰς τόν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, τόν πρῶτον τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱεράρχην, ὁ ὁποῖος φέρει τήν εὐθύνην τῆς διασφαλίσεως τῆς πίστεως, ἀλλά καί τά στίγματα τοῦ Γένους.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι τό κέντρο τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἔχει τήν εὐθύνην τῆς διαφυλάξεως καί προωθήσεως τῆς ἑνότητος καί ἐνισχύσεως τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Δέν ἔχει ἐξουσία κοσμική, ἀλλά ἡ ἐξουσία του εἶναι θυσιαστική, ὅπως τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος "οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι" (Μαρκ. 10.45). Ὡς ἐκ τούτου, ἡ διακονία του εἶναι δομική καί βασική διά τήν λειτουργίαν τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένην Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς θεματοφύλακος τῆς ὀρθῆς πίστεως μύησε εἰς τό διάβα τῶν αἰώνων καί τό Ἑλληνικό Γένος εἰς τήν προοπτικήν τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συνεργασίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἄλλων Ἐθνῶν. Γιά τό λόγο αὐτό αἰσθανόμαστε ἰδιαιτέρα εὐγνωμοσύνη.

Τίς ἀρχές καί τίς κατευθύνσεις αὐτές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐνσαρκώνει ἐπιτυχῶς ὁ Σεπτός προκαθήμενός του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος πηδαλιουχεῖ τή Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991. Δραστήριος καί τολμηρός, ἀπλός καί συνεσταλμένος καί ὅταν πρέπει μεγαλοπρεπής. Διορατικός καί ὀραματιστής, νέος καί γέρων ταυτόχρονα, ἔχει τό χάρισμα τῆς φιλίας, ἔχει σπουδαία θεολογική κατάρτιση,  ἐργάζεται καθημερινά σκληρά καί ἐκεῖνο πού δεσπόζει μέσα του εἶναι ἡ ἔννοια τῆς εὐθύνης τῆς ἑνότητας καί τῆς προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ἀλλά ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι πρωτίστως ὁ Θεοτίμητος Πρωτοστάτης τῶν Ποιμένων, πού διακονεῖ καί ποιμένει "μετ' επιστήμης" στό σημερινό καί στόν αὐριανό κόσμο.  Ἕνας "οἰκουμενικός ἐπαγρυπνών", πού προσεύχεται καί ἐργάζεται, χωρίς νά ἀποθαρρύνεται ἀπό τά ἀναφυόμενα ἀνθρωπίνως προβλήματα, γιά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Πέρα ἀπ' αὐτά μαρτυρεῖ, ἀναγγέλει τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ἀγωνίζεται γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη ὅλων τῶν θρησκειῶν.
 Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπισκεφθῇ τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Θράκης ἐκκινών ἀπό τήν πόλιν των κάστρων, τό Διδυμότειχον καί καταλήγων εἰς τήν πόλιν τῆς Ξάνθης.
Εἰς τήν Κομοτηνήν θά εὐρίσκεται τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Σεπτεμβρίου καί ἡ ὑποδοχή Αὐτοῦ θά λάβῃ χώραν περί ὥραν 6ην ἀπογευματινήν εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά ψαλλῇ ἐπίσημος Δοξολογία.
Διά πάντα τά ἀνωτέρω Σᾶς καλῶ καί Σᾶς προσκαλῶ νά παραστῆτε ὅλοι εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Πατριάρχου μας, προκειμένου νά ἀποδώσωμεν εἰς τό πρόσωπον Αὐτοῦ τήν πρέπουσα τιμήν ὡς εὐγνώμονα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί γιά τήν ἱστορίαν πού φέρει καί γιά τό μέλλον πού σηματοδοτεῖ.

                                           Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: