Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Βελτίωση θέσης στις Λαϊκές Αγορές Σαπών και Ξυλαγανής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 παρ.4, του ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 τ. Α’), ο Δήμος Μαρωνείας - Σαπών θα προχωρήσει στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στις Λαϊκές Αγορές Σαπών και Ξυλαγανής.

 Οι πωλητές οι οποίοι κατέχουν θέση στις Λαϊκές Αγορές Σαπών και Ξυλαγανής που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από την Τετάρτη 25-05-2022 έως Παρασκευή 03-06-2022.

Για τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία, θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

1.      Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

2.      Άδεια του πωλητή (φωτοτυπία) θεωρημένη.

3.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

4.      Φορολογική Ενημερότητα

5.      Ασφαλιστική Ενημερότητα

6.      Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο.  

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «…Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.»

Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στο τηλ 2532350107

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: