Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΙΝΑΚΗ 13 ΣΑΠΕΣ

Τ.Κ.69300 - ΤΗΛ.ΦΑΞ.:2532022501                                                           Σάπες 12 Ιουλίου 2021

 Email :sapwnks@otenet.gr                                                          Αρ.Πρωτ.84

                                                                                     

                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σαπών ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τους κυνηγούς μέλη του από 1.000-1.500 άτομα  έναντι αστικής ευθύνης τους προς τρίτους για την νέα κυνηγετική περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 720 / 03.07.96 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ελάχιστες απαιτητές καλύψεις:

 1.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

-Σωματικές βλάβες / Θάνατος κατ’άτομο  ελάχιστο μέχρι        18.000 ευρώ

-Υλικές Ζημίες                                            ελάχιστο μέχρι         9.000 ευρώ

-Ομαδικό Ατύχημα                                     ελάχιστο μέχρι     150.000 ευρώ

-Αστική ευθύνη προς τρίτους ανώτατο όριο 600.000 ευρώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

-Θάνατος 15.000 ευρώ

-Μόνιμη Ολική ανικανότητα 15.000 ευρώ

-Μόνιμη μερική ανικανότητα 15.000 ευρώ

 2.Το Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σ’ αυτή ή τρίτο , κατά την απόλυτη κρίση του ή να την κηρύξει άγονη.

 Καλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες ή Πράκτορες να υποβάλλουν από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας έως και την 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 π.μ τις σχετικές κλειστές προσφορές τους στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Σαπών –Μαρινάκη 13

                                                     ο Διοικητικό Συμβούλιο

                Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν.Γραμματέας

             Οσμάν Χότζα Οσμάν                                     Δαούτ Χουσείν

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: