Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη


Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών πληροφορεί ότι με την με αριθ. 91854/31-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΜΚΟΡ1Υ-20Γ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, τροποποιήθηκε η με αριθ. 1197/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7) Απόφαση με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων παρατείνεται για (6) μήνες και λήγει την 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 20η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

 

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»:

 

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

 

Υπενθυμίζουμε ότι, γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, που βρίσκεται στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, 69100, Κομοτηνή, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: