Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου: Αύξηση του προϋπολογισμού στο πρόγραμμα «e-λιανικό» για τη στήριξη του επαγγελματικού κόσμου

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου με παρέμβασή του στη Βουλή επισημαίνει την προχειρότητα της Κυβέρνησης ως προς το σχεδιασμό προγραμμάτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως προκύπτει από την προδημοσίευση της πρόσκλησης “e-λιανικό”, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος για την τοπική οικονομία και τον επαγγελματικό κόσμο της περιοχής, γι’ αυτό και επιβάλλεται να ληφθούν τολμηρές πρωτοβουλίες έστω και τώρα, ώστε να υπάρξει ρευστότητα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.  Πρωτοβουλίες που οφείλουν να προασπίσουν την κοινωνική συνοχή και να προστατεύσουν τα μεσαία και ευάλωτα κοινωνικά στρώματα από τη φτωχοποίηση. Γι’ αυτό μαζί με άλλους 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την άμεση αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης “e-λιανικό”, σε περίπτωση που τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κο Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: «Ανάγκη για τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της προδημοσιευθείσας πρόσκλησης “e-λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία»

Στις 11 Ιανουαρίου του 2021 προδημοσιεύθηκε η δράση «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία με στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), αλλά και να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, ενώ τέλος αποσκοπεί στο να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους καθώς και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους. Ωστόσο, από πλευράς των εκπροσώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της αγοράς διαπιστώνονται ορισμένα ζητήματα τα οποία και δύναται να καταστούν τροχοπέδη για την μελλοντική αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος.

Συγκεκριμένα, εκ μέρους των ανωτέρω αναφερομένων εκπροσώπων διαπιστώνεται ότι, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα κληθούν να υλοποιήσουν καθώς και να εξοφλήσουν το σύνολο των δαπανών ως προαπαιτούμενο για την υποβολή της πρότασης, χωρίς καν να γνωρίζουν αν θα τύχουν εγκρίσεως, την ώρα που είναι τοις πάσι γνωστό ότι κατά την προηγούμενη περίοδο της επιβολής περιοριστικών μέτρων, συσσωρεύτηκε σε αυτές πλήθος οικονομικών υποχρεώσεων, στις οποίες και καλούνται να ανταπεξέλθουν. Επιπροσθέτως, εκ μέρους των ανωτέρω επισημαίνεται ότι το οριζόμενο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την - πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως - εξέταση και ολοκλήρωση των στοιχείων και διαδικασιών που συναποτελούν το φυσικό αντικείμενο (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών). Παράλληλα, τονίζεται ο αποκλεισμός επιχειρήσεων, εχουσών δευτερεύοντα Κ.Α.Δ. λιανικού εμπορίου, ενώ προτείνεται η ένταξη επιχειρήσεων που έχουν μεικτή δραστηριότητα με δευτερεύοντα Κ.Α.Δ. τον 47, ενώ διατυπώνεται το αίτημα της άμεσης επιπλέον εξασφάλισης οικονομικών πόρων σε περίπτωση που τα αιτήματα υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη.

Επειδή, κατά τα εντός της σχετικής προδημοσίευσης της εν λόγω δράσεως αναφερόμενα, ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννάται ως προς την τελική πρόσκληση του Προγράμματος, με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ να διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Επειδή, τα ως άνω εκ μέρους των εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και αγοράς διαπιστούμενα περιορίζουν την περίμετρο των δυνητικά ωφελουμένων και επιμέρους χρονικές προθεσμίες δυσχεραίνουν το έργο των εμπλεκομένων φορέων.

Επειδή, βάσει και των ως άνω εκτιθεμένων εντοπίζονται αποκλεισμοί μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Με ποιο τρόπο δύναται να διευκολύνει το ερωτώμενο Υπουργείο τους εν δυνάμει αιτούντες προκειμένου να μην επωμιστούν το βάρος των επιπροσθέτων δαπανών εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας;
  2. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να μεριμνήσει για τη λελογισμένη επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, το οποίο κατά τα εκ μέρους των ανωτέρω αναφερομένων ισχυριζόμενα, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την - πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως - εξέταση και ολοκλήρωση των στοιχείων και διαδικασιών που συναποτελούν το φυσικό αντικείμενο;
  3. Προτίθεται να μεριμνήσει για την ένταξη των επιχειρήσεων που έχουν μεικτή δραστηριότητα με δευτερεύοντα Κ.Α.Δ. τον 47;

Δεν υπάρχουν σχόλια: