Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων από τον Δήμο Μαρωνείας Σαπών το έτος 2020


 • Ο Δήμος Μαρωνείας - Σαπών ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους ή παραρτήματα στα διοικητικά του όρια και  επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020 και τους καλεί να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για επιχορήγησή τους το έτος 2020.
 • Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.
 • Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά σχετίζεται με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών δράσεων του συλλόγου. Για τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ., ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους στο τοπικό πρωτάθλημα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση είναι τα κάτωθι:
 • Γραμμάτιο είσπραξης (2 αντίγραφα)
 • Καταστατικό συλλόγου (2 αντίγραφα)
 • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι ο σύλλογος υφίσταται και δεν έχει διαλυθεί (2 αντίγραφα)
 • Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα (2 αντίγραφα)
 • Πρακτικό Δ.Σ. για την αποδοχή της επιχορήγησης (2 αντίγραφα)
 • Δραστηριότητες συλλόγου (2 αντίγραφα)
 • Απολογισμός συλλόγου προηγούμενου έτους (2 αντίγραφα)
 • Προϋπολογισμός συλλόγου τρέχοντος έτους (2 αντίγραφα)
 • Απολογισμός της επιχορήγησης από το Δήμο, προηγούμενου έτους (2 αντίγραφα)
 • Αίτηση προς το Δ.Σ. (2 αντίγραφα)
 • Φορολογική ενημερότητα για ποσό άνω των 1.500€ και ασφαλιστική ενημερότητα για ποσό άνω των 3.000,00€.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από κανένα φορέα Γενικής Κυβέρνησης
 • Προϋπολογισμός επιχορήγησης τρέχοντος έτους


Δεν υπάρχουν σχόλια: