Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ   ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ      
    Σε εφαρμογή του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') άρθρα 110 έως 117 και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30.09.2019 τ. Α΄ περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ σας γνωρίζουμε ότι:
    1) Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (δηλαδή έως και 16.05.2019) μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό(80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
     Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο, έως 31.12.2019.
   2) Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που δεν έχουν βεβαιωθεί, μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση και να διακανονιστούν με τον ανωτέρω τρόπο,  εφόσον βεβαιωθούν έως 29.11.2019 (αφορά ενδεικτικά τακτοποιήσεις τ.μ. για ορθή είσπραξη ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, οφειλές 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων).
   3) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του :
α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέ- σμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
γ) Είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων,εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για τη Δημοτική ενότητα Σαπών  στα τηλέφωνα: 2532 350 122, 2532 350 108  και για τη Δημοτική ενότητα Μαρώνειας στο τηλέφωνο : 2533 350 008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: