Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΙΛΧΑΝ ΑΜΕΤ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Αθήνα 29-10-2018
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ:Ενίσχυση των καπνοπαραγωγών της Θράκης, εκπόνηση πολιτικών στήριξης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, αναδιανομή εισοδήματος προς τους μικρότερους παραγωγούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, γενναία αύξηση της στρεμματικής ενίσχυσης για τον μικρό και μεσαίο κλήρο
Όπως σας είναι γνωστό, υπάρχει η δυνατότητα της στήριξης του εισοδήματος  για αγρότες μειονεκτικών, ορεινών και ημιορεινών περιοχών, ακόμα και όταν καλλιέργειες όπως είναι τα καπνά έχουν τεθεί εκτός του πλαισίου ενισχύσεων από την εφαρμοζόμενη ΚΑΠ.

Ο επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. κ.ΦιλΧόγκανμετά από σχετική ερώτηση που του υπεβλήθη στο ευρωκοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι ο τρόπος της διανομής των ενισχύσεων από την ΚΑΠ για κάθε κράτος- μέλος είναι ευθύνη του κράτους-μέλους.
Ειδικότερα, ο κ. Χόγκαν στην απάντησή τόνισε μεταξύ άλλων ότι : « τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο IV - άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού.Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη  επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Αυτό που μετράει είναι τα στοιχεία της εισοδηματικής ανισότητας και το επίπεδο φτώχειας στην κάθε περιοχή.Δεύτερο στοιχείο είναι ο μικρός κλήρος που δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερης διανομής, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα που μπορούν να στηρίξουν τις ενισχύσεις».
Κύριε υπουργέ,
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη νέα ΚΑΠ ξεκάθαρα δίνει την δυνατότητα στην χώρα-μέλος να κάνει διανομή με μια σειρά κριτήρια.
Τονίζεται εδώ το γεγονός ότι χρειάζεται αναδιανομή προς τους μικρότερους παραγωγούς και μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές που η γεωργία έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον, στην κοινωνική συνοχή και στο εισόδημα.
Παράλληλα, η στρεμματική ενίσχυση θα πρέπει να είναι υψηλότερη στις φτωχότερες περιοχές, ώστε να αντισταθμίζει τις μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες που καταγράφονται σε επίπεδο ελληνικών περιφερειών και ανάλογα με την εκάστοτε καλλιέργεια. Η σημερινή μέση στρεμματική ενίσχυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα 55 ευρώ ανά στρέμμα, γεγονός που σημαίνει ότι για τις φτωχότερες αγροτικές περιοχές όπως αποδεδειγμένα είναι η Θράκη, οφείλει να είναι σημαντική ανώτερη.
Πέραν αυτών, στο νομό Ροδόπης περίπου 6.800 οικογένειες ασχολούνται αποκλειστικά από την καλλιέργεια του καπνού, διότι αυτή αποτελεί μονοκαλλιέργεια.
Αν δεν ενισχυθεί γενναία ο καπνός ως προϊόν που καλλιεργείται ως επί το πλείστον σε εδάφη άγονα και ξερικά, δεν θα πρόκειται περί αφανισμού απλά μιας καλλιέργειας αλλά μιας κοινωνικής ομάδας, με ό,τι συνέπειες μπορεί να επιφέρει το γεγονός αυτό στην κοινωνική ισορροπία και την ευημερία της περιοχής μου.
Παράλληλα, ο καπνός αποτελεί ένα εξαγωγικό προϊόν που συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και ειδικά ο Μπασμάς που καλλιεργείται στην Θράκη, αποτελεί μια ποικιλία που χρησιμοποιείται στα χαρμάνια των τσιγάρων από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως.
Μετά τα παραπάνω, ερωτάσθε:
Α) Σκοπεύετε εντέλει να ενισχύσετε, να στηρίξετε, να εκπονήσετε πολιτικές που θα στοχεύουν στην διατήρηση των σημερινών θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό τομέα της περιοχής μας- και αν ναι- με ποιον τρόπο;
Β) Θα κάνετε χρήση της δυνατότητας που έχετε και πότε, προκειμένου να προβείτε σε αναδιανομή προς τους μικρότερους παραγωγούς με έμφαση στηνμεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση σε περιοχές που η γεωργία έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον, στην κοινωνική συνοχή και στο εισόδημα, όπως είναι ακριβώς η περίπτωση των καπνοπαραγωγών της Θράκης;
Γ) Θα αποδώσετε την μέγιστη δυνατή στρεμματική ενίσχυση, όπως έχετε το δικαίωμα να πράξετε, στο σύνολο των καπνοπαραγωγών της Θράκης, που διαθέτουν μικρό κλήρο εβρισκόμενο  συνήθως σε ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης


Δεν υπάρχουν σχόλια: