Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Προσλήψεις καθαριστών/ριών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σαπών


Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Μαρώνειας -Σαπών, πρόκειται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου έναν/µία
καθαριστή/στρια για τον καθαρισµό της Σχολικής Μονάδας «ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΠΩΝ».


 Έργο του /της προσληφθέντος/είσας θα είναι ο καθαρισµός τεσσάρων ( 4 ) συνολικά
αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισµού ωρολογίου
προγράµµατος του σχολείου, των γραφείων των διδασκόντων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
 Η σύµβαση µίσθωσης έργου που θα υπογραφεί αφορά το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης, και για δύο διδακτικά έτη, µέχρι της 30/06/2020 και η αµοιβή ορίζεται βάσει της
υπ’ αριθµ. 7867/1.9.2017 Κ.Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 3213/13.9.2017 Β’.
 Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών , να
έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν και να είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι της ∆.Ε.
Σαπών.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 19η Σεπτεµβρίου µέχρι
και την 27η Σεπτεµβρίου , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , στο γραφείο της Β θµιας Σχολικής Επιτροπής, στις Σάπες (Παπαδήµα 2), συνοδευόµενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (ειδικό έντυπο θα παραλαµβάνεται από το γραφείο της Β’θµιας Σχολικής
Επιτροπής)
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.
5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής ∆ήλωσης .
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕ∆ για χρόνο ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: