Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Σταθερά ανοδική η πορεία της Pharmathen


Διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και εκρηκτική αύξηση κερδών, με τα καθαρά της κέρδη να αυξάνονται κατά 50%, παρουσίασε το 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, ελληνική φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, η οποία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις επενδύσεις της για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών φαρμάκων, που θα διατεθούν για πώληση στη διεθνή αγορά.

 Η επιχείρηση, της οποίας η πλειονότητα των μετοχών από το 2015 έχει περιέλθει στον έλεγχο του διεθνούς επενδυτικού σχήματος BC Partners, επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη βασικών φαρμακευτικών τεχνολογιών, όπως είναι τα μακράς δράσης ενέσιμα (LAI) και τα προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης (LAR).
 Το ήμισυ και πλέον των προϊόντων της εταιρείας, η οποία το 2016 είχε συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από κοινού με τις ελληνικές και αλλοδαπές θυγατρικές της Pharmathen International, Pharmathen Investment GroupPublic και Pharmathen Development, ιδιοκτήτριες με τη σειρά τους άλλων εταιρειών του ομίλου, παράγεται στην υπερσύγχρονη μονάδα του ομίλου στις Σάπες.
Ο εταιρικός κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γενόσημων και άλλων φαρμάκων τη χρήση 2017 ανήλθε σε 176,16 εκατ. ευρώ, έναντι 156,46 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 12,6% ή 19,70 εκατ. ευρώ σε αξία.
 Η επιχείρηση κατέγραψε:
Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις άυλων κυρίως και ενσώματων παγίων συνολικού ύψους 22,47 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,41 εκατ. ευρώ (5,58 εκατ. ευρώ το 2016).
Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ελένη Κάτσου της οικογένειας των ιδρυτών της, αντιπρόεδρο τον Ευάγγ. Καραβά και οικονομικό διευθυντή τον Διομ. Βασιλείου. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 560 εργαζομένους, έναντι 528 τα τέλη του 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 79.190 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 32.555 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: