Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Οι τομείς που μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για την αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης


Προς αποφυγή παρερμηνειών, εσφαλμένων εντυπώσεων, παραπληροφόρησης και παρεξηγήσεων και για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας, ύστερα και από αίτημα πολλών συνδημοτών, δημοσιεύουμε αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, τους τομείς στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα «Φιλόδημος» από τους δήμους.
Συγκεκριμένα και  στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση μέχρι τουλάχιστον του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ το πρόγραμμα προβλέπει τα παρακάτω:

-Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού .
-Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω: αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών, διασύνδεσης αγωγών, ενίσχυσης διατομών, δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος.
-Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κλπ) και διανομής (π.χ. αντλιοστασίων κλπ) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
-Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης – αποσιδήρωσης - απονιτροποίησης νερού κλπ).
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής .
Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας .
-Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση (π.χ. αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, απονιτροποίηση) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
-Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας .
-Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και υποδομών εγκατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: