Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

Παράταση πληρωμής των οφειλών των κτηνοτρόφων για τις κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες των ετών 2016 και 2017 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου του 2018

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2056/140051/29-12-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 4642 Β’ 2017) που αφορά τροποποίηση     της     υπ’     αριθμ.     1332/93570/ 23-08-2016  (Β’  2848)  «Διαδικασία  μίσθωσης  βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής  δικαιωμάτων  χρήσης  της  βοσκής,  κατά την  μεταβατική  περίοδο  μέχρι  την  έγκριση  των διαχειριστικών   σχεδίων   βόσκησης»   απόφασης  του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».
Μετά τα παραπάνω καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας ΑΜΘ να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος βοσκοτόπων των που τους κατανεμήθηκαν για τα έτη 2016 και 2017 έως και τις 15/02/2018.
Τέλος για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά, τον τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης αλλά και τη διαδικασία ενημέρωσης των Υπηρεσιών για την διεκπεραίωση της πληρωμής, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες υπάγονται.


Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια: