Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

: «Δημοσίευση Προσκλήσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020.»

Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι  δημοσιεύτηκε η αρ. υπ. 1710/07-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»  του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 1690/02-11-2017 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΒΔ14653ΠΓ-ΧΘΝ) «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με την διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση» του Μέτρου  και συγκεκριμένα  της δράσης «Διάλυση αλιευτικών σκαφών».

Ο χρόνος υποβολής  των αιτήσεων είναι από 09-11-2017 (ώρα 10.00) έως 04-12-2017 (ώρα 15.00)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της  διαδικτυακής εφαρμογής (http://arosyrsi.alieia.gr ). 
 Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε:
1.       Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
        Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα,
        Τηλ. 2131501151, Fax 2107774090
2.       Στελέχη Μονάδας Β2:
        Μπίζα Ευαγγελία 2131501184 empiza@mou.gr
        Κουντουράκης Ι. 2131501186  ikountourakis@mou.gr

Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια: