Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

ρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που συγκροτήθηκε με την 128/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ, ανακοινώνει ότι  προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό  έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Σημειώνεται ότι από τα έντεκα (11) µέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) πρέπει να είναι καθηγητές Α.Ε.Ι ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα δε υπόλοιπα µέλη να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς την τοπική αυτοδιοίκηση και  τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.      
Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη  σε προθεσμία που αρχίζει από 20-10-2016 και λήγει την  31-10-2016. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και µε συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση (Γ. Κακουλίδου 1 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ).
            Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί  στο πρόγραμμα διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΧΟΩ7ΛΒ-ΘΚ2), στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ (pamth.gov.gr) καθώς και στην  ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  (http://www.gsrt.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: