Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝΣτην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα πριχωρά ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών.

Συγκεκριμένα:
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες, 1 άτομο.
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 8 μήνες, 1 άτομο.
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
 8 μήνες, 2 άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρωνείας – Σαπών, Παπαδήμα 2, Τ.Κ. 69300, Σάπες, υπόψη κου Δημητριάδη Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 25323 50118). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 19/9/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: