Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ : ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ / ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για οικιοθελή έλεγχο των στοιχείων που δηλώνονται, βάσει των οποίων υπολογίζονται φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορέςΜε την παρούσα ανακοίνωση επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε και να επισημάνουμε ότι με το άρθρο 32 του Ν. 4304/2014 (σύμφωνα με την 141/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με το αριθμ. 26553/27.07.2015 έγγραφο του Υπουργείου) για περιπτώσεις οφειλών προς τον Δήμο που αφορούν απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων για την βεβαίωσή τους στοιχείων ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών και για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, ήτοι την 23.10.2014, δεν είχε παρέλθει η πενταετής αποσβεστική προθεσμία του Α.Ν. 344/1968, ήταν δηλαδή ζώσες, επιμηκύνεται η αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας μπορεί να ενεργηθεί η βεβαίωση στα είκοσι (20) έτη.


Για παράδειγμα, για μια οφειλή των παραπάνω κατηγοριών που είναι διαπιστωμένη από 23.10.2009 και μετά, μπορεί η βεβαίωσή της να γίνει μέχρι και είκοσι (20), και όχι πια πέντε (5), χρόνια μετά. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι κάθε καθυστέρηση στην βεβαίωση θα συνεπάγεται μεγαλύτερα ποσά που θα είναι απαιτητά από τον υπόχρεο δημότη / πολίτη.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι δημότες / πολίτες, οι οποίοι είναι υπόχρεοι στον Δήμο για την καταβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, να ελέγξουν, οικειοθελώς, τα στοιχεία που δήλωσαν ή υπέβαλαν, με βάση τα οποία  υπολογίστηκαν και βεβαιώθηκαν οι φόροι, οι εισφορές, τα τέλη και τα δικαιώματα που κατά περίπτωση τους αφορούν και τους αντιστοιχούν. Εάν δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία ή έχουν υποβληθεί ανακριβή στοιχεία, τότε δημιουργούνται οφειλές, οι οποίες θα είναι ενεργές και απαιτητές από τον Δήμο σε βάθος έως και είκοσι ετών.  Εφόσον διαπιστωθεί η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων παρακαλούνται οι δημότες / πολίτες να προσέλθουν στην υπηρεσία μας και να προβούν στην υποβολή / δήλωση των ορθών στοιχείων προκειμένου να γίνει η βεβαίωση των οφειλών τους το συντομότερο δυνατό, αφού όπως υπογραμμίσαμε παραπάνω κάθε καθυστέρηση στην βεβαίωση θα συνεπάγεται μεγαλύτερα ποσά που θα είναι απαιτητά από τον υπόχρεο δημότη / πολίτη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (οικιών, αποθηκών, βοηθητικών χώρων κλπ) που οι κάτοχοί τους δήλωσαν, στη βάση των οποίων υπολογίζεται και εισπράττεται / αποδίδεται στον Δήμο, δια του Λογαριασμού της ΔΕΗ, ο δημοτικός φόρος και το ΤΑΠ.

Παρακαλούνται οι δημότες / πολίτες να ελέγξουν τα τετραγωνικά των κτισμάτων τους, τα οποία αναγράφονται στον λογαριασμό τους της ΔΕΗ, και εφόσον διαπιστώσουν αποκλίσεις από τα πραγματικά τετραγωνικά των κτισμάτων τους να προσέλθουν άμεσα στην υπηρεσία μας για την διόρθωση αυτών. Διαφορετικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η όποια καθυστέρηση θα σημαίνει αύξηση του χρονικού διαστήματος, για το οποίο αυτά θα είναι απαιτητά και άρα μεγαλύτερα βεβαιωμένα ποσά, προσαυξήσεις και πρόστιμα επί των βεβαιωμένων ποσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: