Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-25 ΕΤΟΥΣ 2015Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής  ενημερώνει τα μέλη του ότι ως δικαιούχος φορέας υλοποίησης προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015 (ΛΑΕΚ 1-25).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης είναι :
·        να επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και να είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι να αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
·        να καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2015.
·        να απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
·        να μην χρηματοδοτείται το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν από άλλο φορέα.
·        να μην  χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.


Τα προγράμματα κατάρτισης:

·    υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα.
·    περιλαμβάνουν  μόνο θεωρητικό  μέρος και η διάρκειά τους  ορίζεται στις τριάντα δύο (32) ώρες
·    ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
·    Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
·    Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόμενου στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το πρόγραμμα κατάρτισης.
·    Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε  εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται, και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου.
·    Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου από όλα τα προγράμματα κατάρτισης που δηλώθηκε.
·    Ο αριθμός καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25).
·    Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το  20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης  που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης των ημερών υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) σε δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες από αυτά δομές, είτε στις δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις αναγκαίες  προϋποθέσεις.

Το  Μέσο Ωριαίο Κόστος  (Μ.Ω.Κ.)  υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατέσσερα  (14,00) ευρώ.

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
έξι (6) Ευρώ, ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης .
πέντε (5) Ευρώ  ανά ώρα κατάρτισης,  που αφορά στις  δαπάνες διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο.
τρία ευρώ (3),  ευρώ  ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες  για τη διαχειριστική υποστήριξη  του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία  με εργατικό κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος  (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα  ευρώ και 50 λεπτά (1,50).


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1)     Τεχνικές Πωλήσεων κι Επικοινωνίας / e-Marketing ( ηλεκτρονικό εμπόριο, social media)
2)     Βασικές γνώσεις Τουρκικής γλώσσας .
3)     Marketing και συμπεριφορά καταναλωτή.Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531027188Με τιμή
Η Πρόεδρος

Κωνσταντινίδου  Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια: