Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Δημοπράτηση εργασιών για την αποπεράτωση του φράγματος ΙασίουΔημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το υποέργο: «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου» προϋπολογισμού 2.130.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου – Συνέχιση του έργου» προκηρύχτηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ, αφήνοντας ανοιχτή την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2001 και παραμένει μέχρι σήμερα ημιτελές.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου 2014ΕΠ03100003 της ΣΑΕΠ031).

Το έργο είχε χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έχοντας ενταχθεί στα ΠΕΠ της περιόδου 2000 – 2006 (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών της απόφασης συγχρηματοδότησες όμως έληξε την 30-06-2009. Ως εκ τούτου οι δαπάνες που δεν είχαν καταβληθεί έως τότε θα έπρεπε να καλυφθούν από άλλη χρηματοδότηση.
Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου αφού ολοκλήρωσε ορισμένες εργασίες απαραίτητες για την ασφάλεια διέκοψε την κατασκευή αναμένοντας την εγγραφή προϋπολογισμού για την αποπεράτωση του έργου σε κοινοτικό πρόγραμμα συγχρηματοδότησης εθνικό ή άλλο πρόγραμμα.
Η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου φάνηκε να εξασφαλίζεται με την ένταξή του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 στο μέτρο 125 Α1 «Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως προβλήματα με το ελεγκτικό συμβούλιο και ενστάσεις κράτησαν καθηλωμένο το έργο.
Το φράγμα Ιασίου θα δημιουργήσει ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 22,6 x 106 m3 με σκοπό την κάλυψη αρδευτικών αναγκών της πεδινής περιοχής.
Πέραν του φράγματος και των συναφών του έργων στην αρχική εργολαβία περιλαμβάνονταν και η κατασκευή του αναγκαίου οδικού δικτύου για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο φράγμα και την αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περιοχή.
Η έδραση του φράγματος έγινε πάνω στο χείμαρρο Ιασίου (Ξηρόρεμα), τρία χιλιόμετρα περίπου ανατολικά του οικισμού Ιασίου (περιοχή Σαπών), στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας χείμαρρου Ιασίου, στο δρόμο μεταξύ των οικισμών Ιασίου και Κίζαρι. Το υπό κατασκευή φράγμα είναι μικτής διατομής χωμάτινο -λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: