Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠ ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
            Προσεγγίζουμε σέ λίγες ἡμέρες τόν ἑορτασμόν τῆς ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν καί προετοιμαζόμαστε νά πορευθοῦμε πρός τό Θεῖον Βρέφος καί νά Τό προσκυνήσωμεν στήν πενιχρά φάτνη τῆς ταπείνωσης καί τῆς κενωτικῆς ἀγάπης Του γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Κύριός μας πού ἀποτελεῖ τήν μόνην ἀσφαλῆ ὁδό γιά τή σωτηρία μᾶς ἀπεκάλυψε καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον θά καταφέρωμεν νά Τόν συναντήσωμεν καί μᾶς ὑπενθυμίζει: ‘’ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, ἐν φυλακῇ ἤ ἀσθενής καί ἤλθετε πρός με’’. Ὁ Κύριός μας λοιπόν εἶναι ὁ ἐλάχιστος ἀδελφός μας, ὁ ἐμπερίστατος, ὁ ἐνδεής, πού στερεῖται πολλές φορές καί τά ἀναγκαῖα γιά μιά ἀνθρώπινη καί ἀξιοπρεπή ζωή. Γι’ αὐτόν τόν ἀδελφόν τοῦ Χριστοῦ μας δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ἀδιάφοροι, οὔτε νά τόν προσπερνοῦμε.
Ὡς Ἱερά Μητρόπολις, ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, καταβάλλουμε ἀδιάκοπα κάθε προσπάθεια, ὥστε νά συμπαραστεκόμαστε στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας καί νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο καί ὅσο περισσότερο μποροῦμε μέ τήν δικήν Σας ὑλικήν καί ἠθικήν συμπαράστασιν.
Μέ τίς εἰσφορές ὅλων Σας καί χωρίς κανένα ἄλλο πόρο ἤ μέσο ἡ Ἰερά Μητρόπολίς μας διά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της διαθέτει ποσά γιά ἀνθρώπους πού φτάνουν στήν πόρτα της καί γνωρίζουν ὅτι θά βροῦν τήν ἀνταπόκρισιν καί τό ἐνδιαφέρον πού περιμένουν καί ἔχουν τόσο ἀνάγκη.

Ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς ἀγάπης θά πραγματοποιηθῇ καί φέτος εἰς μέν τήν ὕπαιθρον τήν Κυριακήν, 14ην Δεκεμβρίου, εἰς δέ τήν πόλιν, τήν Τρίτην, Τετάρτην καί Πέμπτην, 16ην, 17ην καί 18ην Δεκεμβρίου, ἀντιστοίχως. Γνωρίζουμε ὅτι κάθε προσφορά Σας εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά Σας, ἀφού τά εἰσοδήματα ὅλων συνεχῶς ἐλαττώνονται, ὅμως αὐτό πού ἔχει περισσότερη ἀξία εἶναι τό νά προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε ἀπό τήν καρδιά μας.Μέ αὐτό τόν τρόπο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀλληλεγγύης θά μπορέσουμε νά ἀντικρύζουμε τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, τό ὁποῖο θά μᾶς ὁδηγήσῃ μέ ἀσφάλεια στό Θεῖο Βρέφος.
Ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστοῦμε ὅλους γιά τήν ἀνταπόκρισιν καί ἰδιαιτέρως τίς κυρίες πού θά πλαισιώσουν τά συνεργεῖα, πού μέ πολύν κόπον θά περιαγάγουν τά καταστήματα καί τίς οἰκίες τῶν Ἐνοριῶν, γιά νά συγκεντρώσουν τό προϊόν τῆς ἀγάπης ὅλων. Ὁ Κύριος νά στηρίζῃ καί νά εὐλογῇ τό ἔργον καί τόν ἀγῶνα πάντων.
Εὔχομαι σέ ὅλους καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί κάθε ἀπό Θεοῦ εὐλογία εἰς τήν ζωήν Σας.

Μέ ἐγκάρδιες καί ὁλόθερμες εὐχές καί εὐχαριστίες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια: