Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α Καραγιουσούφ για τις διαδικασίες καταβολής των δεδουλευμένων στις σχολικές καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργουΜε την υπ. αριθ. 139696/Δ4/01-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄2543/10-10-2013), ορίστηκε για τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών των κατά τόπους Δήμων, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις. Από τη σχολική χρονιά 2015-2016 και εφεξής, σύμφωνα με το άρ.50 του ν.4186/2013, οι ως άνω συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους Δήμους, οι οποίοι θα επιχορηγούνται απευθείας από ειδική πίστωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η φετινή σχολική χρονιά 2014-2015 έχει πάνω από δυο μήνες που ξεκίνησε και οι σχολικές καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από το αποδεδειγμένα παραχθέν έργο που έχουν προσφέρει.

Η πορεία της χρηματοδότησης την περασμένη σχολική χρονιά 2013-2014 ήταν απογοητευτική για τις καθαρίστριες, οι οποίες πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου τον Απρίλιο, της περιόδου Ιανουαρίου – Μαϊου το καλοκαίρι, ενώ του μηνός Ιουνίου δεν τα έχουν πληρωθεί ακόμα. Η προβλεπόμενη από το άρ.36 του ν.3699/2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την χρηματοδότηση από αυτό των σχολικών επιτροπών, είχε δημοσιευθεί μόλις τον Ιανουάριο του 2014 (ΦΕΚ Β΄138 /27-01-2014 & Β΄166 /30-01-2014), δηλαδή πέντε μήνες μετά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και της προσφοράς του έργου των συμβασιούχων καθαριστριών.
Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 606/279/19688 (25/02/2014) έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η επίσημη αιτιολογία για τις περσινές καθυστερήσεις ήταν ότι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  με το με αριθ. πρωτ. οικ.2/7343/ΔΠΓΚ, είχε ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να ακολουθηθούν οι  διαδικασίες, σύμφωνα με την παρ.20 του άρ.9 του ν.4057/2012, που ορίζει ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280). Επιπρόσθετα ανέφερε ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ όφειλε να μην προβαίνει σε ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών, εάν δεν είχε διασφαλίσει ότι τηρήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες.
Ύστερα από πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας με κινητοποιήσεις των καθαριστριών και κοινοβουλευτικό έλεγχο για την πολύ καθυστερημένη περσινή πορεία καταβολής των δεδουλευμένων τους, ρυθμίστηκε νομικά (άρ.36 του ν.4305/2014) για τις εν λόγω συμβάσεις η εξαίρεσή τους από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και ειδικά για το σχολικό έτος 2014−2015. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες πληρωμών. Ωστόσο, αν δεν υπογραφεί η προαναφερόμενη, προαπαιτούμενη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αυτό δεν μπορεί να προβεί στη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών.
Μέχρι στιγμής, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με το υπ. αριθ. πρωτ. 606/757/65176 (01/09/2014) έγγραφό του προς τις σχολικές επιτροπές όλης της Επικράτειας, τους ζητούσε έως τις 22/09/2014 να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένους πίνακες με τα αιτούμενα ποσά χρηματοδότησης και όλα τα στοιχεία των συμβασιούχων. Στο ίδιο έγγραφο διευκρίνιζε ότι κανένα αίτημα χρηματοδότησης δεν θα γίνεται δεκτό με τη λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη πλέον θα βαρύνει το Δήμο. Ανέφερε, επίσης, ότι το συνολικό ποσό θα καταβληθεί, σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε σχολικής επιτροπής.
Εξ άλλου, υπενθυμίζεται ότι το Πρωτοδικείο της Αθήνας (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), στις με αρ. 464,465 και 466/2013 αποφάσεις του, με τις οποίες είχε δικαιώσει συμβασιούχες καθαρίστριες των σχολικών μονάδων που είχαν διωχθεί από τις θέσεις τους, στο σκεπτικό του ανέφερε ότι: «Με την εργασία τους κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσίων σχολείων της χώρας διότι ο καθαρισμός των σχολικών κτιρίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, εξυπηρετεί έναν βασικότατο και επιδιωκόμενο στο διηνεκές δημόσιο σκοπό, ενώ επίσης η απασχόλησή τους είναι απαραίτητη λόγω αδυναμίας κάλυψης των αναγκών των δημοσίων σχολείων από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις». Δεδομένου ότι οι ανάγκες καθαρισμού των σχολικών κτιρίων είναι πάγιες και διαρκείς, η πολιτεία οφείλει να κινηθεί στην κατεύθυνση πρόσληψης προσωπικού καθαρισμού με σταθερές εργασιακές σχέσεις και όχι με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης σταθερού προσωπικού, προκύπτει κι από το γεγονός ότι σε πολλούς Νομούς της χώρας το Δημόσιο κάθε χρόνο καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Επειδή περίπου 8.500 καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και πάνω από δυο μήνες να προσφέρουν τις τόσο σημαντικές τους υπηρεσίες στα δημόσια σχολεία χωρίς να αμείβονται.

Επειδή όσο δεν υπογράφεται η προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η ρύθμιση του άρ.36 του ν.4305 παραμένει κενό γράμμα.
Επειδή οι εργαζόμενοι δεν είναι παρίες αλλά εγγυητές της ίδιας της κοινωνικής αναπαραγωγής και πρέπει να λαμβάνουν απρόσκοπτα τη νόμιμη αμοιβή για το παραγόμενο έργο τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.      Ποιου Κωδικού Αριθμού Εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τις πιστώσεις βαραίνει η προβλεπόμενη δαπάνη για την επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προκειμένου να πληρωθούν οι καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου; Τι ποσό αφορά η εν λόγω δαπάνη;

2.      Πότε προβλέπεται να υπογραφεί η προβλεπόμενη από το άρ.36 του ν.3699/2008  Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την χρηματοδότηση από αυτό των σχολικών επιτροπών και την καταβολή των αμοιβών των καθαριστριών;

3.      Υπάρχουν Δήμοι, των οποίων οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν αποστείλει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέχρι τις 22/09/2014 τους πίνακες με τα αιτούμενα ποσά χρηματοδότησης και όλα τα στοιχεία των συμβασιούχων, όπως αυτό τους είχε εγγράφως ζητήσει; Αν ναι, ισχύει ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Δήμους των σχολικών επιτροπών που δεν απέστειλαν τους πίνακες;

4.      Ποια, συγκεκριμένα, προβλέπεται να είναι η ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να πιστώνονται τα καταβαλλόμενα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής; Αναφέρεται στις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι καθαρίστριες με τις σχολικές επιτροπές κάθε πότε θα καταβάλλονται (τμηματικά) τα δεδουλευμένα τους;

5.      Πότε προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν οι σχολικές επιτροπές ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευμένα του μήνα Ιουνίου 2014;

6.      Δεδομένου ότι οι καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου προσφέρουν το έργο τους καθημερινά, με διαρκή τρόπο, όπως καθημερινό είναι και το παραγόμενο αποτέλεσμα, προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταβάλλονται οι αμοιβές τους σε σταθερή, μηνιαία βάση;

7.      Υπάρχει η πρόθεση από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, να προσλαμβάνονται και να εργάζονται όλες οι καθαρίστριες που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων, με σταθερές εργασιακές σχέσεις και όχι με συμβάσεις μίσθωσης έργου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: