Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣτο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 -10-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ Μαρωνείας Σαπών με τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Καμπούρη Γεωργίου του Χαραλάμπους για παράταση μίσθωσης για εκμισθωθέν ακίνητο του Δήμου στην Κομοτηνή από τον ίδιο το οποίο χρησιμοποιείται ως πλυντήριο αυτοκινήτων
2. Εγκριση παράτασης ή μη της μίσθωσης του κτιρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας 55τμ η οποία έληξε την 30-9-2014
3. Αποδοχή της ένταξης του έργου «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΝΤΡΑΚΙ» ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ» στο
LEADER του Ν. Ροδόπης εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης και έκδοση εγγυητικής επιστολής

4. Εγκριση ή μη χορήγησης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
5. Εγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»
6. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εργων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών έτους 2015
7. Εγκριση κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών
8. Εγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών» υποέργο «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών»
9. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών χρήσης 2014
10. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών 3ου τριμήνου 2014
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για διορθώσεις-διαγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους για χρεωθέντα ποσά από τέλη ύδρευσης
12. Εγκριση ή μη εκμίσθωσης με δημοπρασία Δημοτικών αγροτεμαχίων των οποίων επίκειται η λήξη των συμβάσεων μισθώσεως την 30/11/2014
13. Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου μαζί με αντιπροσωπεία του Δήμου στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας και ψήφιση της ανάλογης πίστωσης
14. Λήψη απόφασης για κατάργηση σύνδεσης με την FORTHNET AE για την τηλεφωνική σύνδεση με αριθμ. 2532023570 begin_of_the_skype_highlighting 2532023570 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting και με την HELLAS ON LINE AE την τηλεφωνική σύνδεση με κωδικό πελάτη c 877520
15. Ορισμός δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Μαρώνειας
16. Λήψη απόφασης για εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σαπών
17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κοτσάκη Βαρβάρας του Αποστόλου κατοίκου Αρσακείου για ζημιά που υπέστη σε αγροτεμάχιό της από υπαιτιότητα του Δήμου συνεπεία βλάβης του δικτύου ύδρευσης

18. Ανάδειξη κατόπιν κληρώσεως δύο Δημοτικών Συμβούλων καθώς και των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης προϋπολογισμού έως 5869,00 €, για το έτος 2014 και το 2015
19. Ανάδειξη κατόπιν κληρώσεως Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων προϋπολογισμού άνω των 880,00 € για το έτος 2014 &2015
20. Ανάδειξη κατόπιν κληρώσεως Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή μεταφορών, εργασιών και εν γένει υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Εργων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 που παρέχονται στο Δήμο, για το έτος 2014 & 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: