Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ Σ.Α.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025»

 


Στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2024-2025 με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ Γ6α/Γ.Π.18290 (ΦΕΚ B΄2591/1.5.2024) Y.A.

Σύμφωνα με την αριθ. Κ5/57206/29-05-2024 (Β΄3062) απόφαση «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.», οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, μπορούν να επιλέξουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο την ειδικότητα "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας" της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης – Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (25 θέσεις).

Οι αιτήσεις εγγραφής ή κατάταξης θα υποβληθούν στη Σ.Α.Ε.Κ. από 19-08-2024 έως και 13-09-2024 και των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2024.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν, διαρκεί πέντε εξάμηνα που επιμερίζεται σε:

ü  4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης διάρκειας 1200 ωρών

ü  1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών

και οδηγεί στη απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Οι κάτοχοι ΒΕΚ μετά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον ΕΟΠΠΕΠ, λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απόφοιτοι της Σ.Α.Ε.Κ. με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΧΟΥΝ:

α) στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης:

  4     Οι απόφοιτοι  των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών), με υποβολή αίτησης επιλογής, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

  4     Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

 

β) στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης:

  4     Oι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ανάλογης ειδικότητας.

  4     Oι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας συναφών ειδικοτήτων των Σ.Α.Ε.Κ. (ως ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

·         Σχετική αίτηση (παρέχεται από τη Σ.Α.Ε.Κ.)

·         Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοαντίγραφο)

·         Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

·         Eιδικό Δελτίο ταυτότητας ομογενών (για ομογενείς)

·         Άδεια παραμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·         Πιστοποιητικό γέννησης

·         Βεβαίωση  ΑΜΚΑ – ΑΦΜ

·         Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)

·         Προσωπικό email (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στη Σ.Α.Ε.Κ.)

·         Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου κατ’ ελάχιστον Β1σύμφωνα  με τα οριζόμενα του άρθρου 76 του Ν. 4763/2020 (Α΄254).

·         Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στη Σ.Α.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986,συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

·         Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από 1 έως και 10 Ιουλίου 2024.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία Σ.Α.Ε.Κ Γ.Ν. Κομοτηνής

Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή (πίσω από το Νοσοκομείο)

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351152-153

Email: epas@komotini-hospital.gr

 

Εξυπηρέτηση κατά τις ώρες 9:00-13:00

Από 1 έως 10 Ιουλίου καθημερινά

25/07/2024  

08/08/2024

Από 19 Αυγούστου (περίοδος εγγραφών) καθημερινά

                                                                        

 

 

 

 

                                                                                            Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                                                   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ                                                                                                   

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: