Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Π.Ε Ροδόπης.

  Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Από τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 252107/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΑΛΟΡ1Υ-7ΞΗ) απόφασή μας, τροποποιήθηκε η με αριθ. 1197/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7) Απόφαση με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες και λήγει την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»:

 (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), µέσω της οποίας, και µόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι, γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, που βρίσκεται στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, 69100, Κομοτηνή, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας .

 

                                                                                     

 

  Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

                                                                                     της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης

                                                                       

 

 

                                                                                               Γκοτζαρίδου Μαρίνα                                                                                                   MSc Γεωτεχνικός (Δασολόγος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: