Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα» Β’ Κύκλος

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ ύστερα από την επιτυχία του Α’ Κύκλου του εξ αποστάσεως Επιμορφωτικού Προγράμματος, «Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα», καθώς καιύστερα από πολλά αιτήματα ενδιαφερομένων για συμμετοχή τους, ανακοινώνει την έναρξητου Β’ Κύκλου του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες
στον 21ο αιώνα».

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών
Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα
«Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα» - Β’ Κύκλος θα γίνει με αίτηση
συμμετοχής μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση.
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση
H επιμόρφωση απευθύνεται:
• σε στελέχη της εκπαίδευσης, που στελεχώνουν εκπαιδευτικές και σχολικές δομές με
αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ή/και προσωπικού,
• σε εργαζόμενους σε εκπαιδευτικές δομές και εκπαιδευτικά τμήματα του ιδιωτικού τομέα
που διαχειρίζονται θέματα ανθρώπινου δυναμικού,
• σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις
γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα και τις συγκεκριμένες πρακτικές της διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού.
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
http://teachevalab.aspete.gr/, επιλέγετε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» και «Εγγραφή», βάσει των
σχετικών οδηγιών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι
θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς
τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας

http://teachevalab.aspete.gr/. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Δευτέρα, 26/7/2021, ώρα
12:00 έως Παρασκευή, 17/9/2021, ώρα 23:59.
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους/τις
εκπαιδευόμενους είναι:
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
• Κατοχή προσωπικού e-mail
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει μέχρι την Παρασκευή, 17/9/2021, την κατάθεση
του ποσού των τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ.
λογαριασμού: GR9801101540000015454501287) σε δύο ισόποσες δόσεις των 220,00 ευρώ
(1
η δόση: 17/9/2021 και 2η δόση: 22/10/2021) ή με εφάπαξ καταβολή 395,00 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού αποκλείει τον
υποψήφιο από την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Το ποσό των τετρακοσίων σαράντα
ευρώ (440.00€) δεν επιστρέφεται εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης
και της μη συμμετοχής του υποψηφίου στο Πρόγραμμα.
Προσοχή, οι καταθέτες θα χρεώνονται όλα τα τραπεζικά έξοδα της κατάθεσης (στην
περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα πλην της Εθνικής).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας
πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά:
«Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα»- Β’ Κύκλος, το ονοματεπώνυμο
και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου.
Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται
από τον υποψήφιο/α εκπαιδευόμενο/η.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
http://teachevalab.aspete.gr/ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να
υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή, 17/9/2021, ώρα 23:59. Η υποβολή της
αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου, ότι αποδέχεται τους όρους
συμμετοχής και φοίτησής του στο Πρόγραμμα.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις
προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους μέριμνα και ευθύνη αποκλειστικά μέσω
ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://teachevalab.aspete.gr/.
Πρόγραμμα Σπουδών και Λειτουργία Προγράμματος
Θεματικές ενότητες Προγράμματος
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Δ.Ε. 1 Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ιωάννης
Παπαδομαρκάκης
Δ.Ε. 2 Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση, Ιωάννης
Παπαδομαρκάκης
Δ.Ε. 3 Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος
των στελεχών εκπαίδευσης, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης

Δ.Ε. 4 Επανεκκινώντας την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
προσωπικού σχολικής μονάδας, Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 5 Ηγεσία και Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση
σχολικής μονάδας, Αικατερίνη Κασιμάτη
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ.Ε. 6 Δεξιότητες στον 21ο αιώνα: Η διαμόρφωση Στελεχών Εκπαιδευτικής Διοίκησης,
Αικατερίνη Κασιμάτη
Δ.Ε. 7 Υιοθέτηση στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση,
Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 8
Δ.Ε. 9
Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες, Κωνσταντίνα Καλαούζη
Σχολική συμβουλευτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνα Καλαούζη
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ε. 10 Διοίκηση και Ειδικά θέματα Οργάνωσης της Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 11 Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί,
Ευαγγελία Καλεράντε
Δ.Ε. 12 Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση, Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 13 Πολιτιστική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 14 Ζητήματα τρέχουσας νομοθεσίας για την εκπαιδευτική ηγεσία, Ιωάννης
Παπαδομαρκάκης & Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 15 Ηγεσία και Ηθική, Ευαγγελία Καλεράντε
Δ.Ε. 16 Εκπαιδευτική Έρευνα, Πέτρος Τραντάς
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δ.Ε. 17 Μελέτες περιπτώσεων και καλών πρακτικών διευθύνοντας μία σχολική μονάδα
Ιωάννης Παπαδομαρκάκης - Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 18 Διαμορφώνοντας το πλαίσιο μίας επιτυχημένης συνέντευξης σε επικείμενες
προκηρύξεις στελεχών της εκπαίδευσης Ιωάννης Παπαδομαρκάκης - Μαρία Αργυρίου
Επίβλεψη Αξιολογικής Εργασίας, Αικατερίνη Κασιμάτη - Μαρία Αργυρίου
Αντικείμενο και Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος
Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες αφορούν σε σημαντικά ζητήματα της Διοίκησης και
Ηγεσίας στην εκπαίδευση και στοχεύουν στο να παράσχουν στους επιμορφούμενους, εκτός
από το βασικό εννοιολογικό οπλοστάσιο, και γνώσεις που συνδέουν τη Διοίκηση με την
καινοτομία ανοίγοντας προοπτικές για μία πιο σύγχρονη αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής
Ηγεσίας. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και πολύπλευρη
κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στα σημαντικά ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων στον χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενώ,
ταυτόχρονα, εστιάζει στα χαρακτηριστικά της Δημιουργικής Ηγεσίας, συσχετίζοντας τη
Διοίκηση με ζητήματα Ηθικής. Σε δεύτερο επίπεδο, το Πρόγραμμα συστήνει τους
επιμορφούμενους σε κρίσιμες στρατηγικές και μεθόδους που βασίζονται στην υπάρχουσα
νομοθεσία και στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία και διαχείριση των σχολικών μονάδων.
Κυρίαρχη θέση σε αυτό το μέρος διαδραματίζουν οι καινοτομίες και οι μεταρρυθμίσεις
στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στον εκσυγχρονισμό
της διοίκησης μέσω της τεχνολογίας, στους τρόπους αποδοτικής διαχείρισης εκ μέρους της
διοίκησης των σχέσεων και των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών – μαθητών – γονιών,

στην καλλιέργεια θετικού επικοινωνιακού κλίματος μέσω της σωστής διαχείρισης κρίσεων
και συγκρούσεων, αναλύεται ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε
εκπαιδευτικές δομές σχολικού ενδιαφέροντος,
• αναλύουν τις διεργασίες της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συνδέοντας τη
σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
• επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο
υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού με έμφαση στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και τα οποία θεωρούνται αξιοποιήσιμα από την διοίκηση ως μέσα
βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας (παροχή ενημέρωσης, άρσεις
αποκλεισμών, προώθηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης κ.α.),
• αναλύουν με κριτικό τρόπο, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πρακτικές από
παραδείγματα αντλημένα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα και αφορούν σε
εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις περιγραφόμενες
ειδικές ανάγκες της σχολικής μονάδας.
Έναρξη μαθημάτων και Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
και να ολοκληρωθούν τη Μ.Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022, διεξάγονται πλήρως μέσω Online Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος θα
μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε
φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερα ευέλικτη
μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική
διαδικασία περιλαμβάνει:
• Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία
των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά
• Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point
• Test αξιολόγησης
• Τελική διαμόρφωση αξιολογικής εργασίας υπό τη μορφή portfolio
Ο/Η επιμορφούμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής
ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν
ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς
δήλωσης, ή upload, όπου ο επιμορφούμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει
την απάντησή του.
Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται αναρτημένο
σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι επιμορφούμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με
χρήση κωδικών. Η αξιοποίησή του είναι άμεση καθώς η μορφή στην οποία προσφέρεται
είναι άμεσα εκτυπωμένη από τον/την συμμετέχοντα/ούσα.
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και
προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και
χρηστικά εργαλεία. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ευέλικτο διδακτικό υλικό, που
είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με διαδικτυακή
πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ως εξής:
• Ψηφιακό υλικό Θεωρίας - Πρόσθετα Αρχεία pdf - excel -PowerPoint
• Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις

• Μελέτες Περίπτωσης
• Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία
• Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
• On line tests
Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το
χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη
διδακτέα ύλη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η επιμορφούμενος/η θα πρέπει να συμμετέχει και να
υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που
έχει δοθεί από τον/την διδάσκοντα/ούσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτικών
ενοτήτων και η κατάθεση Τελικής Αξιολογικής Εργασίας οδηγεί στη χορήγηση
Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ
21ο ΑΙΩΝΑ» και συνοδεύεται από πλήρες συμπλήρωμα των διδασκόμενων ενοτήτων.
Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η επιμορφούμενος/η θα πρέπει να επιλύει και να
υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί
από τον εκπαιδευτή του. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η
βαθμολογία κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις
αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο
τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν
ο επιμορφούμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε
περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το
50%, ο επιμορφούμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Προγράμματος. Η βαθμολογία που θα
συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω
μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική
βαθμολογία.
Δαπάνες σπουδών
Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της Χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην
καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή. Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή
ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό
του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
Αρ. λογαριασμού:
GR9801101540000015454501287).
Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος: http://teachevalab.aspete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: