Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Συνεργασία ΟΑΕΔ-UNICEF για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ και της UNICEF υπέγραψαν ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Επικεφαλής του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, Luciano Calestini, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης της εθνικής στρατηγικής και των πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ΟΑΕΔ και η UNICEF καθόρισαν βασικούς τομείς συνεργασίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έφηβοι και οι νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω της παροχής καλύτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και διευρυμένων ευκαιριών απασχόλησης.

Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν την υποστήριξη των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ από την UNICEF, καθώς συντελούν έναν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας για εφήβους και νέους. Επίσης, η συμφωνία προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτων και αλληλοσυνδεόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και προσανατολισμού στην εργασία, προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων και τη δημιουργία μιας δεξαμενής εναλλακτικών διαδρομών, ως βιώσιμης λύσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και την πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Προωθείται, ακόμη, η δημιουργία συνδέσμων πρόσβασης για εφήβους και νέους στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Generation Unlimited (GenU) για την παροχή διευρυμένης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και την υποστήριξη των εφήβων και των νέων, μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τέλος, προβλέπεται η συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόσβασης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων,  καθώς και στους τομείς διαχείρισης δεδομένων και της ανάπτυξης τεκμηρίωσης, που προωθούν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ και της UNICEF. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: