Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Ενστάσεις στον ΕΛΓΑ για τα πορίσματα ζημιών από χαλάζι έως 8 Μαρτίου 2021

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α απέστειλε, σήμερα, 24/02/2021, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 22/06/2020 αλλά και της
07/07/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΣΑΠΩΝ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 08/03/2021. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.


Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από : 24/02/2021 έως 08/03/2021

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α στα αγροτεμάχια. Όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημίωσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

·  Η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειες/ Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.

·        Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: