Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) είναι ο Κύριος του έργου Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (PoseidonPipeline Project). Στην εταιρεία συμμετέχουν ισομερώς ηΕλληνική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. και η Ιταλική EDISON.

ΤοΧερσαίοΤμήματουέργουστηνΕλλάδααφοράστηνεγκατάστασηκαιλειτουργίατουΑγωγούΦυσικούΑερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων, ο οποίος εκτείνεται, υπογείως, σε μήκος περίπου 763 χιλιομέτρων, απότηνπεριοχήτωνΚήπων,Π.Ε.ΈβρουσταΕλληνοτουρκικάσύνορα,έωςτοΦλωροβούνι,στηνΠ.Ε.Θεσπρωτίας,Δ. Ηγουμενίτσας, όπου και συναντά το Υποθαλάσσιο τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Γιατηναδειοδότησητουέργου,σύμφωναμετηνισχύουσανομοθεσία(άρθρο177τουΝόμου4001/ΦΕΚ 179/22.08.2011) απαιτείταιη διαδικασία της κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού. Η εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. έχειαναθέσειτηνεκπόνησητηςμελέτηςαυτήςστηΣύμπραξητωνεταιρειώνC&MΤΕΧΝΙΚΗΑ.Ε.καιΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (θυγατρικής των ΕΛ.ΠΕ., το 35% της οποίας ανήκει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ).

ΣτοπλαίσιοεκπόνησηςτηςπαραπάνωμελέτηςηΕταιρείαΑΣΠΡΟΦΟΣΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΑ.Ε.,μέλοςτηςανωτέρω Σύμπραξης, έχει αναλάβει την σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για το χερσαίο τμήμα του Έργου που εκτείνεται από τα Ελληνοτουρκικά Σύνορα έως το Διοικητικό όριο της Π.Ε. Κιλκίς με την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (μήκους περίπου 374 χιλιομέτρων). Η εν λόγω μελέτη εκπονείται από την εταιρεία ΜΑΠ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., η οποία είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΗκτηματολογικήμελέτηεκπονείταιμεβάσητηνχάραξητουΑγωγούΦυσικούΑερίου,όπωςαυτήέχειπάρειέγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62780/3945/05.07.2019 ΑΔΑ:6Σ9Π4653Π8-ΟΜΤ).

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου,

ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες:

·         του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ,

·         των Δήμων ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ και ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ,

·         των Δήμων ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και ΔΟΞΑΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ,

·         των Δήμων ΚΑΒΑΛΑΣ και ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΒΑΛΑΣ,

·         των Δήμων ΤΟΠΕΙΡΟΥ και ΑΒΔΗΡΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ,

·         των Δήμων ΙΑΣΜΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ,

·         των Δήμων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ.

οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, διότι οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από την διέλευση του παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε από ταπαρακάτω γραφεία κτηματογράφησης (ΓΚ):

·         ΓΚ1 : Θεσσαλονίκης 1 (πλησίον Ταμείου ΔΕΥΑΚ, ισόγειο), Κιλκίς Δήμου Κιλκίς

·         ΓΚ2 : Πρώην Δημαρχείο Σκουτάρεως, Σκούταρι, Δήμου Σερρών

·         ΓΚ3 : Δημοτικό Κατάστημα Καλαμώνα, Καλαμώνας Δήμου Δοξάτου

·         ΓΚ4 : Πολιτιστικό κέντρο «Χιάλη» (ισόγειο), Γενισέα Δήμου Αβδήρων

·         ΓΚ5 : Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αιγείρου, Αίγειρος Δήμου Κομοτηνής

·         ΓΚ6 : Προθάλαμος Συνεδριακού Κέντρου Σαπών (όπισθεν Δημαρχείου), Σάπες Δήμου Μαρώνειας –Σαπών

·         ΓΚ7 : Κύπρου 17-29, Αλεξανδρούπολη Δήμου Αλεξανδρούπολης

κατά τις ημερομηνίες από 24/08/2020 έως και 31/08/2020, ωράριο λειτουργίας 08:00-16:00, για να λάβουν γνώση των διορθωμένων Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευσης του Αγωγού, να ελέγξουν την ορθότητά τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Επιπλέον, στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι ιδιοκτήτες που δεν κατέθεσαν δήλωση κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης, θα έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με τους υπεύθυνουςτηςμελετητικήςεταιρείας, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσηςιδιοκτησίαςκαιπροσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ).

Όλαταανωτέρωγραφείακτηματογράφησηςθαείναισεθέσηναεξυπηρετήσουντουςιδιοκτήτεςγιατοσύνολοτου τμήματος από τα Ελληνοτουρκικά Σύνορα έως το Διοικητικό όριο της Π.Ε. Κιλκίς με την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (μήκους περίπου 374χιλιομέτρων),συνεπώςοκάθειδιοκτήτηςμπορείναπροσέλθεισεόποιοαπόταγραφείακτηματογράφησηςτον εξυπηρετεί καλύτερα.

ΓιατηνΑΣΠΡΟΦΟΣΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΑ.Ε.,Ελ.Βενιζέλου284,17675ΚαλλιθέαΑττικής,τηλ.2109491600,καιτην εταιρεία ΜΑΠ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., Αριστοτέλους 6, 155 62 Χολαργός, τηλ. 2106526777, υπεύθυνος Μηχανικός είναι ο κ. Γιάννης Πετρόγκωνας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: