Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Προσλήψεις 101 συμβασιούχων στη ΔΕΗ (προκήρυξη)


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια.
Ειδικότητες: ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΣΟΧ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Έδρα, στις Υπηρεσιακές Μονάδες και στα Καταστήματα Πωλήσεων όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αίγινας, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σερρών, Κιλκίς, Κατερίνης, Γρεβενών, Βέροιας, Έδεσσας, Πέλλας, Νέας Προποντίδας, Ιωαννιτών, Κέρκυρας, Λαμιέων, Τρικκαίων, Βόλου, Αιγιαλείας, Ζακύνθου, Αγρινίου, Λεβαδέων,Δελφών, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Σκύρου, Κεφαλονιάς, Σπάρτης, Μονεμβασιάς, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Φαιστού, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Ρόδου, Κω και Μυκόνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις β) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (//www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη  Έκτακτο προσωπικό.à Θέσεις Εργασίας àδιαδρομή: Απασχόληση

Δεν υπάρχουν σχόλια: