Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

«Τήρηση των κανόνων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου μας».

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4497/2017, όπως ισχύει), αλλά και τον κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

-Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών και άδεια δραστηριοποίησης στη συγκεκριμένη Λαϊκή από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού. 
- Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, καθώς και η πρόσληψη υπαλλήλων από αυτούς σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4497/2017. 
-Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου το οποίο είναι για τη χειμερινή περίοδο 7:00πμ έως 2:00 μμ και για τη θερινή περίοδο 6:30πμ έως 2:00 μμ. Η προσέλευση επιτρέπεται μία ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας και η αποχώρηση μία ώρα αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. 
- Θα πρέπει να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν, να αναρτούν πινακίδα με τα στοιχεία τους σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης, ενώ δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αλλαγή χώρου.  
- Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές του Δήμου κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος. Η απόδειξη καταβολής του τέλους θα πρέπει να επιδεικνύεται στα όργανα ελέγχου. 
-Προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (Ν. 4497/2017) όπως για έλλειψη άδειας, για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος, για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, για πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς, για πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό, για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4497/2017.
Για τις παραβάσεις, που ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 
Τέλος, πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του. Σε περίπτωση αποχώρησης από τη Λαϊκή Αγορά οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στο Δήμο.
Παρακαλούμε για την ορθή τήρηση των κανόνων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου μας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους, κάτι που θα αποβεί σε όφελος όλων. 

Ο Αντιδήμαρχος
Καραγκιόζ Μουσταφά  

Δεν υπάρχουν σχόλια: