Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ». 
Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2019-2020  (Αρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π. 39300/ 3 - 6 – 2019 ΦΕΚ  2318/B΄/13-6-2019).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄  Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, ως
ακολούθως :
             Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),
             Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ),
             Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) έχουν, οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ κάτοχοι Πτυχίου συναφών ειδικοτήτων καθώς και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.            Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ, στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία , στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου
2.            Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο
3.            Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία
5.            Βεβαίωση ΑΜΚΑ
6.            Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
7.            Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία , και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΔΙΕΚ θα δέχεται αιτήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών που εφημερεύει την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου  ενώ από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου καθημερινά.
Η επιλογή  γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης, όπως προβλέπεται από  το άρθρο 12 της Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014).
Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ  και διαρκεί 4 εξάμηνα (2 σχολικά έτη) με πρωϊνό ωράριο λειτουργίας 20 ωρών εβδομαδιαίως και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), στα τηλέφωνα  25313 51152 – 153 και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                              Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ             

Δεν υπάρχουν σχόλια: