Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Έργο με τίτλο «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής ργου με τίτλο «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας - Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων» με ακρωνύμιο: "eTOURIST υλοποείται στην περιφερειά μας".


Ο τουρισμός αποτελεί πλέον ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενοστην καθημερινή ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Καλύπτει όχι μόνο την ελευθερία κυκλοφορίας, αλλά αποτελεί επίσης σημαντική μορφή δραστηριοτήτων αναψυχής και ουσιαστικό εργαλείο για την καθιέρωση επαφών. Αυτές οι γενικότερες αποδοχές συνέδεσαν τους εταίρους στον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας - Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων» με ακρωνύμιο: "eTOURIST".

Μέσα από τις δραστηριότητές του, το έργο στοχεύει στην αύξηση της ελκυστικότητας του περιφερειακού τουρισμού με την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού τουρισμού χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, όπως:
- Ανάπτυξη εφαρμογών eTOURIST για κινητές συσκευές, η οποία παρέχειστους τουρίστες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πολιτιστικούς, φυσικούς, γαστρονομικούς και οινολογικούς προορισμούς της στοχευόμενης διασυνοριακής περιοχής.
- Ανάπτυξη διαδραστικής ψηφιακής πύλης "Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του Χάσκοβο - Έβρου" που παρουσιάζει με καινοτόμο και ελκυστικό τρόπο αντικείμενα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, γαστρονομικούς πειρασμούς και κρασί από τις περιοχές του Χάσκοβο και του Έβρου

Σκοπός μας είναι η περιοχή Μαρίτσα - Έβρος να παρουσιαστεί στο παγκόσμιο δίκτυο με έναν καινοτόμο, εντυπωσιακό και συναρπαστικό τρόπο, μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης № В2.6с.07/09.10.2017. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Εταίροι του έργου
Περιφερειακή Ένωση  Δήμων "Μαρίτζα", επικεφαλής εταίρος Βουλγαρία.
Δημοσυνεταιριστική Εβρος Α.Ε., Ελλάδα
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης - Αγγελική Γιαννακίδου, Ελλάδα
Συνεργασία Ενεργών Πολιτών, Ελλάδα
Διάρκεια έργου : 09/10/2017 - 08/10/2019
Ιστοσελίδα του έργου : www.maritza-evros.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: