Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ


                Ανακοινώθηκε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών , πρόκειται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έναν/μία καθαριστή/στρια για τον καθαρισμό της Σχολικής Μονάδας «2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ».
                               
                Έργο του /της προσληφθέντος/είσας  θα είναι ο καθαρισμός τεσσάρων ( 4 ) συνολικά αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, στις οποίες περιλαμβάνονται δύο ( 2 ) αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο κλασικό τμήμα και δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες στεγάζουν τμήματα ολοήμερου σχολείου ,των γραφείων των διδασκόντων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.

                Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί αφορά το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, και για δύο διδακτικά έτη, μέχρι της 30/06/2020 και η αμοιβή ορίζεται βάσει της υπ’ αριθμ. 7867/1.9.2017 Κ.Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3213/13.9.2017 Β’)
                Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή , πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών ,  να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν και να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Ε. Σαπών.
                Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την 30η Αυγούστου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο γραφείο της Α θμιας Σχολικής Επιτροπής , στις Σάπες (Παπαδήμα 2), συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.       Αίτηση (ειδικό έντυπο θα παραλαμβάνεται από το γραφείο της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής)
2.       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3.       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5.       Αντίγραφο  Εκκαθαριστικού Φορολογικής Δήλωσης .
6.       Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.
7.        Υπεύθυνη Δήλωση αν είστε γονέας παιδιού που φοιτά  σε αυτό το σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: