Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Δημοσιεύθηκε η Πρόκληση του Leader Ξάνθης – Ροδόπης


Δημοσιεύθηκε η Πρόκληση (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 177/26.03.2018) του Leader Ξάνθης – Ροδόπης. Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ροδόπης και η Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. δημοσιοποίησαν την προκήρυξη μέσω της οποίας καλούν τους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αφορά παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Όπως έχουμε αναφέρει σε πολλά ρεπορτάζ το Leader για τους ιδιώτες θα προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όλη τη χώρα.
Καλούνται οι παρακάτω φορεί να υποβάλλουν προτάσεις στο Leader Ξάνθης – Ροδόπης.
Κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι Φορείς.
Iδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα).
Ποιες δράσεις προκηρύσσονται
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη: « Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία».
Μεταξύ των δράσεων που προκηρύσσονται έιναι: Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις: 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Επίσης προκηρύσσονται: Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας. 2. Αγροτικά ιατρεία με σκοπό την αμεσότερη πρόληψη και φροντίδα του αγροτικού πληθυσμού
Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, που θα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες και διεξόδους στους νέους (χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χορού, ζωγραφική, γλυπτική, διοργάνωση εκδρομών, κλπ)
4.Παιδικές χαρές
5.Κέντρα υποστηριζόμενης διαβίωσης
6.Καταφύγια αδέσποτων ζώων στα οποία θα παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή, μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους
7.Κέντρα φιλοξενίας
8.Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού κ.λ.π.
Να σημειώσουμε ότι οι δράσεις έχουν πεδίο εφαρμογής όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: