Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Υποβολή αιτήσεων για Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2018 – 2019


Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου  [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] σε εφαρμογή της με αρ.3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β) και της Υπουργικής Απόφασης 2129/70097/28-06-2017.

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
– της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
– της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
– της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος
         Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν, από 1 Μαρτίου 2018 έως 20 Μαΐου 2018, Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα καταθέτοντας  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις  Διεύθυνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάγονται.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι  να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους .


Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης κ.α.α (Α/Α)

   
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
                                ΓΕΩΠΟΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: