Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

10 ημέρες προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για δύο θέσεις στα ΕΛΤΑ Σαπών


Την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών  στα ΕΛΤΑ Σαπών, ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν ένα άτομο ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ένα άτομο ΔΕ Διανομέων, που θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση και για χρονική διάρκεια 8 μηνών, στο Ταχυδρομικό Κατάστημα των Σαπών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: