Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ   επικεντρώθηκαν στη διατήρηση και τη διεύρυνση του υγιούς χαρτοφυλακίου στηρίζοντας την επιχειρηματική της πελατεία, μέσω συνεργιών με τη μητρική τράπεζα για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (υπηρεσιών). Η υλοποίηση των στόχων της επετεύχθη με συνεχή προσπάθεια παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ενίσχυση της κερδοφορίας της και διατήρηση των NPLs σε χαμηλά επίπεδα πέτυχε κατά το 2016 η Πειραιώς Factoring. Οι δραστηριότητες της Πειραιώς Factoring

Παράλληλα, η Πειραιώς Factoring, ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού “FactoringFactorsChainInternational (FCI)”, στον οποίο συμμετέχουνπερισσότερα από 400 μέλη από 90 χώρες στον κόσμο, πέτυχε το 2016  παγκόσμια διάκριση από τον εν λόγω Οργανισμό, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη αυτή είναι βελτιωμένη κατά 12 θέσεις, δεδομένου ότι το 2015 κατείχε την 20η θέση.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στα αποτελέσματα για το 2016, η Πειραιώς FactoringAE κατέγραψε αύξηση 10% του κύκλου εργασιών της, ο οποίος ανήλθε σε €1,7 δισ., ενώ ο κλάδος κινήθηκε πτωτικά κατά 1,3%. Επίσης παρουσίασε αύξηση των χρηματοδοτήσεων κατά 30% σε €1,2 δισ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 22% σε €9,3 εκατ. και ο δείκτης των NPLsτης εταιρείας μειώθηκε περεταίρω στο 4,1%.

Η Πειραιώς Factoring, ακολουθώντας την στρατηγική του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, συνέχισε την προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικής πελατείας της, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των υπηρεσιών του Διεθνούς Factoring, διασφαλίζονταςτην επιχειρηματική πελατεία της από πιστωτικό ρίσκο και εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη χρηματοδότηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: