Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής Συνεδριάζει την Πέμπτη και ώρα 7.30 το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
-   Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων


1.      Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Στέγης Πολιτισμού & Λαογραφίας ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΣ.
2.      Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 138/2017 ΑΔΣ (περί της διακοπής κυκλοφορίας- στάσης- στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κούλογλου, με σκοπό την παραχώρηση οδοστρώματος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ).
3.      Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κομοτηνής (υπ' αριθμ. 18/2017 ΑΕΠΖ).
4.      Χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
5.      Διαγραφή Επαγγελματία πωλήτη λαϊκών αγορών κατόπιν αιτήσεώς της.
6.      Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου Καταγγελιών που σχετίζονται με τη μετάδοση μουσικής από ΚΥΕ.
7.      Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΕΜΕΑ Δήμου Κομοτηνής.
8.      Υποβολή προς έγκριση της αριθμ. 77/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
9.      Υποβολή προς έγκριση της αριθμ. 76/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
10.  Έγκριση ή μη των όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δήμου Κομοτηνής και Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.
11.  Υλοποίηση ή μη του έργου με τίτλο Crossing the paths of History and Culture / CHIC στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme.
12.  Έγκριση ή μη συνεργασίας μεταξύ της Αναπτυξιακής Ροδόπης - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Κομοτηνής για τη λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του Δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018-2020 με τη συγχρηματοδότηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
13.  Εγκριση ή η αμοιβαίας συνεργασίας με την εταιρεία DIXONS SOUTH-EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και υπογραφής του σχετικού σχεδίου σύμβασης.  
14.  Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Β΄τριμήνου 2017 (υπ' αριθμ. 197/2017 ΑΟΕ).
15.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α.' ).
16.  Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
17.   Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
18.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 δράσεων προβολής.
19.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών στάθμευσης για το έτος 2018 (203/2017 ΑΟΕ).
20.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2018.
21.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018.
22.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων-έργων για το έτος 2018.
23.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήμισης γαι το έτος 2018.
24.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών ακίνητης περιουσίας για το έτος 2018.
25.  Αναπροσαρμογή ή μη τέλους καθαριότητας-φωτισμού στους διαμένοντες παραθεριστές της παραλίας Μέσης Ν.Ροδόπης για το έτος 2018.
26.  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2018.
27.  Καθορισμός τελών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων και τέλος εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς για το έτος 2018.
28.  Έγκριση ή μη πραγματοποίησης δαπάνης και διενέργειας των εργασιών για την παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018.
29.  Έγκριση ή μη πραγματοποίησης δαπάνης και διενέργειας των εργασιών καθαριότητας οδών, πλατείων ακτών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής για χρονικό διάστημα έξι μηνών για το έτος 2018.
30.  ΄Εγκριση ή μη πραγματοποίησης δαπάνης και διενέργειας των εργασιών ταφών - εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για ένα έτος.
31.  Ιδιοκτησιακό καθεστώς τάφων.
32.  Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Ν. ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
33.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017.
34.  Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
35.  Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί της αγροτικής οδού στην κτηματική περιοχή Ν. Καλλίστης.

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                              ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   
 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους,
 3. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,   
 4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής,
 5. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου,
6.       Πρόεδρο Σωματείου «ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΣ», κα Ιωάννα Αλμπανίδου για το 1ο θέμα
7.       κ.Κοσμά Δημόπουλο, για το 2ο θέμα
8.       κ. Ιωάννη Μαυρίδη, για το 2ο και 3ο θέμα
 1. Γενική Γραμματέα του Δήμου, Βασιλική Παπαϊωάννου,
 2. Γραφείο Δικηγόρων,
 3. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
12.    Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
 1. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 2. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 3. Γεώργιο Μακρίδη, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων-Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης.
 4. Δημήτριο Μπακαλίδη, Υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Μεταφορών και Εγκαταστάσεων,
 5. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,
με την παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.Δεν υπάρχουν σχόλια: