Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

«Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την επιλογή και κατασκευή μικρών ταμιευτήρων- λιμνοδεξαμενών Π.Ε. Ροδόπης»      Στην Κομοτηνή, στις 12 Ιουλίου 2017 υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τίτλο « Μελέτη για την επιλογή και κατασκευή μικρών ταμιευτήρων –λιμνοδεξαμενών Π.Ε.Ροδόπης», μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ροδόπης και της αναδόχου εταιρείας Κ.Παπασπυροπούλου .

          Το έργο αφορά την μελέτη έργων ταμίευσης νερού και συγκεκριμένα την τοπογραφική αποτύπωση και τους υδραυλικούς υπολογισμούς σε δέκα επτά (17) επιλεγείσες θέσεις και την οριστική μελέτη των απαιτούμενων μικρών φραγμάτων σε δύο, από τις δέκα επτά, θέσεις.
Η μελέτη ανατίθεται προκειμένου να καταστεί δυνατή τοπικά η κάλυψη των αναγκών σε αρδευτικό νερό με την ταμίευση των επιφανειακών υδάτων, με την δημιουργία μικρών ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών και με την κατασκευή μικρών φραγμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα αποθέματα των υδάτων στις περιοχές των έργων και θα αναβαθμισθεί το υφιστάμενο περιβάλλον, τόσο στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης όσο και στη δημιουργία νέων δράσεων εκμετάλλευσης της γεωργικής γης.
Σκοπός του μελετούμενου έργου είναι να εξυπηρετηθούν οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών της περιοχής μελέτης κατά τους μήνες στους οποίους παρουσιάζεται έντονη έλλειψη ύδατος.
Συνεπακόλουθα και με δεδομένη την κακή ποσοτική αλλά και ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών πόρων και την επιτακτική απαίτηση ανάκαμψής τους, αποτελεί μονόδρομη διαχειριστική επιλογή η αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων, που θα επιτρέψουν την κάλυψη τμήματος του υδατικού ελλείμματος των μελετώμενων περιοχών της ΠΕ Ροδόπης και τη μερική επαναφορά των υπόγειων υδατικών πόρων σε ανεκτή κατάσταση.  
Οι μικροί ταμιευτήρες, θα είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και γενικότερα η λειτουργία τους θα εμπίπτει στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι  17 θέσεις των ταμιευτήρων  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ενώ η οριστική μελέτη των έργων ταμίευσης  θα γίνει σε δύο από αυτές.

α/α
Τοποθεσίες
έκταση (στρ)
1
Θρυλλόριο
45
2
Γρατινή_2
20
3
Γρατινή_3
22
4
Ίσαλος
18
5
Χαμηλό_Ανατ.
28
6
Χαμηλό_Δυτ.
35
7
Κασσιτερά_1
25
8
Κασσιτερά_2
15
9
Κόσμιο
20
10
Ραγάδα
10
11
Δρύμη
25
12
Στροφή
12
13
Αγιοχώρι
15
14
Νέδα
20
15
Ήπιο
20
16
Κινυρα
10
17
Ίασμος
20

ΣΥΝΟΛΟ
360
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης
                                                                                                                    Νικόλαος  ΤσαλικίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια: