Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΚΙΖΑΡΙΠ ρ ὸ ς
Τὸν Ἐξοχώτατον
Ὑπουργὸν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐνημέρωσης
κ. Νίκο Παππά
Εἰς Ἀθήνας.            Ὑπηρετώντας τὴ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ  τὸν λαὸ τῆς Θράκης ἐπὶ εἴκοσι δύο συναπτὰ ἔτη (ὡς ἱερέας καὶ ἐπίσκοπος) ἔχω σχηματίσει ἑδραία πεποίθηση ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει νὰ ὑπηρετεῖ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ τόσο σὲ πνευματικὰ ζητήματα, ὅσο καὶ σὲ σύνθετα ἀλλὰ καὶ ἁπλά καθημερινὰ προβλήματα. Καὶ αὐτὴ τὴν ἀρχὴ προσπαθῶ νὰ ὑπηρετῶ μὲ τιμιότητα.

            Δὲ διστάζω δὲ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ ἁπλούστερα θέματα νὰ ἀπευθύνομαι στὶς τοπικὲς ἀρχὲς ἀλλὰ καὶ στὴν κεντρικὴ διοίκηση, προσπαθώντας νὰ ὑπηρετήσω τὴ θυσιαστικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.
            Μὲ διευκολύνει βεβαίως πολὺ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπευθύνομαι στὴν Ἐξοχότητά Σας, καθὼς γνωρίζω τὴν εὐαισθησία Σας (τὴν προσωπικὴ ἀλλὰ καὶ τῆς κυβερνήσεως συνολικὰ) γιὰ τὸν ἀκριτικὸ λαὸ τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ τὴ συνεχὴ καὶ ἀκούραστη προσπάθειά Σας γιὰ καινοτόμες δράσεις στὸν τομέα εὐθύνης Σας.
            Τὸ χωριὸ Κίζαρι τοῦ Δήμου Μαρωνείας - Σαππῶν φιλοξενεῖ κατοίκους ποντιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποίοι ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ ὡς πρόσφυγες μετὰ τὸ 1922. Σήμερα δὲν εἶναι εὐάριθμοι, ὡστόσο εἶναι φορεῖς ἑνὸς πλουσιότατου πολιτισμοῦ, ποὺ μπολιάστηκε στὴν τοπικὴ θρακικὴ παράδοση καὶ συνέβαλε στὴν πολυδιάστατη σύγχρονη θρακικὴ ἰδιοπροσωπεία, ἐπιμένουν δὲ ζηλωτικὰ καὶ μὲ αὐταπάρνηση νὰ μὴν ἐγκαταλείπουν τὸ χωριό τους.


            Ὡστόσο οἱ ἀκρίτες αὐτοὶ πόντιοι τῆς θρακικῆς γῆς, ἀτυχῶς δὲν συμπεριλήφθηκαν στὴν δωρεὰν δορυφορικὴ πρόσβαση στὰ ἑλληνικὰ κανάλια, τὴν ὁποία δρομολογεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Σας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο φέρουν βαρέως.
            Ἡ τοπικὴ κοινωνία καὶ ἐγὼ προσωπικὰ πιστεύουμε ὅτι κάτι τέτοιο ἔγινε ἀθέλητα, εἶναι μιὰ ἀβλεψία, τὴν ὁποία θὰ ἀποκαταστήσετε ἄμεσα.
            Ἐπειδή, ἂν μὴ τί ἄλλο, ἔχω μάθει νὰ ἀναγνωρίζω καὶ νὰ ἐκτιμῶ τὴν εἰλικρίνεια, καὶ ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι ἡ Κυβέρνησή Σας καὶ Ἐσεῖς προσωπικῶς διακρίνεστε γιὰ τὴ φιλοτιμία Σας καὶ τὴν εἰλικρίνεια ἀπέναντι στὸν ἀκριτικὸ λαὸ καὶ τὰ προβλήματά του, Σᾶς παρακαλῶ προσωπικὰ νὰ μεριμνήσετε τάχιστα γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ Κιζαρίου στὴ δωρεὰν δορυφορικὴ πρόσβαση στὰ ἑλληνικὰ κανάλια, παροχὴ ποὺ ἐξασφαλίζει τὴ σύνδεση τῶν ἀκριτῶν κατοίκων του μὲ τὴν πληροφόρηση καὶ τὴν ψυχαγωγία καὶ ἐνισχύει τὴν αἴσθησή τους ὅτι δὲν εἶναι ξεχασμένοι στὴν ἐσχατιὰ τῆς Ἑλλάδος.
            Θὰ χαιρόμουν ἰδιαιτέρως νὰ Σᾶς ὑποδεχθῶ στὴν Κομοτηνὴ καθ' ὑπέρβαση τοῦ βαρέος προγράμματός Σας γιὰ νὰ ἐγκαινιάσετε τὸ καινοτόμο αὐτὸ ἔργο.
            Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας τὴν ἐξ ὕψους ἐνίσχυση στὸ δύσκολο καὶ εὐθυνοφόρο ἔργο Σας, καί διατελῶ˙


Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια: