Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Αέτ Ιλχάν για τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων της πρώην ΕΠΑΘΑθήνα 5-4-2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών του κλάδου «ΠΕ 73» σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης στο Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών σχολείων  


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου Νόμος 4452/2017 - ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017 προβλέπεται «η σύσταση του Κλάδου ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης»,  αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης. Στον κλάδο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012  έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητα» και γ) οι απόφοιτοι του  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης».

Στην  Αιτιολογική Έκθεση του Άρθρου 14 από την άλλη, διευκρινίζονται τα εξής: «Το Α.Π.Θ., αναλαμβάνει την εκπαίδευση των µελλοντικών δασκάλων του μειονοτικού προγράμματος και το Δ.Π.Θ., έχει ως αντικείμενο την εξομοίωση των αποφοίτων της ΕΠΑΘ και την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των δύο προγραμμάτων των μειονοτικών σχολείων. Έτσι, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αναλαμβάνει, µετά και την ίδρυση του Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στο μειονοτικό πρόγραµµα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (…)
Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν τυπικά και ουσιαστικά το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος που επιτρέπει τη συµµετοχή σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης στο Ελληνικό Δηµόσιο (συμπεριλαμβανομένων των δηµοτικών σχολείων), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.
Παράλληλα, µε την αναγραφή στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (που παίρνουν όλοι οι απόφοιτοι) της επιτυχούς συµµετοχής τους στα υποχρεωτικά µαθήµατα του «Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης», αποκτούν το δικαίωµα να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ73».
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4282/2014 καθώς και άρθρο 68 του Ν.4310/2014 θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα και η διαδικασία εξομοίωσης αποφοίτων ΕΠΑΘ με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ ( κλάδος ΠΕ 70 ). Δηλαδή, μετά την διαδικασία της εξομοίωσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης, οι δάσκαλοι αποκτούν τίτλο σπουδών του κλάδου ΠΕ70 ενώ σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 65 του Νόμου 4310/2014 διατηρούν και τον τίτλο σπουδών του κλάδου ΠΕ 73 που αρχικώς απόκτησαν αποφοιτώντας από την ΕΠΑΘ, όπως αυτά ορίζονται ως προς την πρόσληψη τους και την  κατάταξη τους στους ενιαίους πίνακες ( άρθρο 65 παρ 4,5  και 6 του Ν. 4310/2014 ). 
Μετά την ψήφιση του  άρθρου 14 του νόμου Νόμου 4452/2017 δημιουργήθηκαν  κάποια ερωτήματα στους δασκάλους που παρακολουθούν το πρόγραμμα εξομοίωσης ως προς την ισχύ η μη των άνω νομοθετικών προβλέψεων.
Εάν, δηλαδή, τελικώς διατηρούν τα δικαιώματα του κλάδου ΠΕ 73 οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ μετά την εξομοίωση και αποκτούν τα δικαιωμένα του κλάδου ΠΕ 70 σύμφωνα και με το νόμο Ν4310/2104 άρθρο 65 και 68 και Νόμο 4283/2104 άρθρο 15
Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε:
Α) Δύνανται οι απόφοιτοι του τμήματος ΕΠΑΘ ( κλάδος ΠΕ 73 )  «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης»  μετά την παρακολούθηση και αποφοίτηση από την διαδικασία εξομοίωσης αποφοίτων της ΕΠΑΘ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, να έχουν τα δικαιώματα και του κλάδου ΠΕ 70 όπως συμβαίνει με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης των ΑΕΙ ;
Β) Δύνανται όλες οι κατηγορίες όσων εντάσσονται μετά τον κύκλο των σπουδών τους και της εξομοίωσης στον Κλάδο ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης», να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης στο Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών σχολείων;


Ο ερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ Ροδόπης,
Δημοκρατική Συμπαράταξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: