Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης                                                                   Ανακοίνωση
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης θα λάβουν χώρα στις 22  Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ. και εάν δεν σχηματιστεί απαρτία θα πραγματοποιηθούν και δεύτερη εβδομάδα, δηλαδή στις  29 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ.Για την πραγματοποίηση των εκλογών θα στηθούν κάλπες σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο, ήτοι : 1] Κοινότητα Αμαξάδων Ν. Ροδόπης ,  2] Δήμος Αρριανών Ν. Ροδόπης, 3] Δήμος Ιάσμου Ν. Ροδόπης, 4] Κοινότητα Κέχρου Ν. Ροδόπης, 5] Δήμος Κομοτηνής  Ν. Ροδόπης,  6] Δήμος Μαρώνειας Ν. Ροδόπης ,  7] Κοινότητα Οργάνης Ν. Ροδόπης , 8] Δήμος Ορφέας Ν. Έβρου, 9] Δήμος Σαπών  Ν. Ροδόπης, 10] Δήμος Σώστου Ν. Ροδόπης  και 11] Δήμος Φιλύρας Ν. Ροδόπης. Τα μέλη που είναι κάτοικοι των οικισμών που υπάγονται στους ανωτέρω Δήμους- Κοινότητες  θα ψηφίσουν στην κάλπη που θα στήνεται στους ανωτέρω Δήμους – Κοινότητες.Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα γίνονται στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού γραπτώς από τις 3 Απριλίου2017 έως 12 Απριλίου 2017. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας μετά από αυτές τις ημερομηνίες δεν θα γίνουν δεκτές.

Κάθε μέλος μας που παράγει και παραδίδει καπνό και δεν υπόκειται σε νομικό ή καταστατικό κώλυμα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα. Πιο συγκεκριμένα:
« 1. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του ΑΣ: α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 28. β) Μέλος του ΑΣ που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 Ν. 4384/2016 βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε μέλος που είναι υποψήφιο ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. γ) Πρόσωπο του οποίου η εκλογή προσκρούει σε όσα προβλέπονται στα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 Ν. 4384/2016. δ) Όποιος εργάζεται στον ΑΣ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου. Για τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου, εκτός από αυτό του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄, κάθε υποψήφιο μέλος για το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο, υποχρεούται να προσκομίσει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα των περιπτώσεων αυτών. Επίσης, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της συνεταιριστικής οργάνωσης όποιος εκλεγεί στις δημοτικές ,περιφερειακές ή στις βουλευτικές εκλογές , μέλος που δεν καλλιεργεί και δεν παραδίδει καπνό , δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της συνεταιριστικής οργάνωσης και όποιος είναι άμεσος ή έμμεσος μεσίτης μεταποιητικών εταιριών.»
                                                                             Κομοτηνή, 03/04/2017
                                                                           Για τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ      
                                                                      ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                    ΕΣΑΤ ΧΟΥΣΕΪΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: