Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Υπόμνημα των ενώσεων τύπου προς Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, κ. ΠαππάΠρος Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, κο Παππά
Κοιν. Γ. Γραμματέα Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, κο Κρέτσο

Αξιότιμε κε Υπουργέ,


Σε συνέχεια του μεταξύ μας διαλόγου, και με βάση τις προσλαμβάνουσες που αποκτήσαμε από τις μέχρι σήμερα συνομιλίες μας, θα θέλαμε καταρχάς να παρουσιάσουμε τις δικές μας θέσεις για τον κλάδο που εκπροσωπούμε.

Ο περιφερειακός, τοπικός και κλαδικός έντυπος Τύπος αποτελεί τον βασικό βραχίονα της ενημέρωσης στην ελληνική Περιφέρεια. Είναι αυτός, που μέσα από τη διαχρονικότητα και την ιστορικότητά του, κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του αναγνωστικού κοινού και παρά τις πολύπλευρες κρίσεις που απαντώνται σήμερα στην ελληνική επικράτεια, με κύρια την οικονομική, διατηρεί πιστούς αναγνώστες και συνδρομητές, έχοντας ως κύρια προμετωπίδα την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, απέναντι στον καταιγισμό ειδήσεων από δεκάδες εφήμερες ιστοσελίδες, αμφιβόλου κύρους.
Μέσα από τη μακρά του ιστορία, μέσα από σταδιακές τεχνολογικές μετεξελίξεις, έχει καταφέρει να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα της ενημέρωσης στην ελληνική Περιφέρεια και μέσα από τις συλλογικές είτε μεμονωμένες παρεμβάσεις του να αποδεικνύει διαχρονικά την χρησιμότητά του.
Η δική μας θέση παραμένει αταλάντευτα υπέρ της διαφάνειας και της τήρησης εχεγγύων που να διασφαλίζουν την ποιότητα, ώστε και η δική μας βιωσιμότητα και ανάπτυξη να επιτυγχάνεται, με όρους αντικειμενικούς και ισότιμους. Είμαστε ο κλάδος, που εκ της φύσεώς του, συνδέεται απαράμιλλα με την ύπαρξη εργαζομένων, την παράλληλη λειτουργία ποικίλων ειδικοτήτων και την διασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο χώρο εργασίας.
Τα κριτήρια αυτά, που συνθέτουν τη σπουδαιότητα του Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου, είναι αυτά που προτρέπουν, και παραδοσιακά επιτάσσουν στις χώρες της Ευρώπης, την θεσμοθέτηση μέτρων και τρόπων υποστήριξης και ενίσχυσης του κλάδου.
Για όλους αυτούς τους λόγους, από το υπουργείο σας, πρωτίστως ζητούμε να αντιμετωπιζόμαστε όχι ως απαρχαιωμένο μέσο Ενημέρωσης, αλλά ως ουσιαστικός θεσμός που έχει ανάγκη υποβοήθησης για τη μετεξέλιξή του, προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του και παράλληλα να ανταποκρίνεται στις δυσκολίες και τις νέες προκλήσεις.
Κατόπιν αυτών, οι Ενώσεις Τύπου ανταποκρινόμενες στο αίτημά σας για τη σύνταξη υπομνήματος σχετικά με τον έλεγχο της κατανομής της κρατικής δαπάνης 70% στα πανελλαδικά μέσα και 30% στα περιφερειακά μέσα και την ορθή λειτουργία του μητρώου των on line επιχειρήσεων σας καταθέτουμε σχετικό υπόμνημα και αναμένουμε τη θέση του Υπουργείου επί των προτάσεών μας.

Α. Ποσόστωση - Ισοκατανομή - Ελεγκτικός μηχανισμός για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης
Πάγια θέση μας εδώ και χρόνια ήταν ότι για να κατανεμηθεί δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια η κρατική διαφήμιση θα πρέπει, εκτός της εφαρμογής του 70%-30% (που δεν τηρήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα), να παραμείνει η ποσόστωση αλλά και να εφαρμοστεί η ισοκατανομή.
Όπως σας υπογραμμίσαμε και κατά την τελευταία μας συνάντηση, ενδεχόμενη κατάργηση της ποσόστωσης θα προκαλέσει ένα άναρχο τοπίο και παράλληλα θα εξυπηρετήσει την διαπλοκή καθώς δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση στο πως θα κατανέμεται η διαφήμιση.
Σήμερα η ποσόστωση αυτή έχει ως εξής: Τηλεοπτικοί σταθμοί 50%, Έντυπα Μέσα 40%, Ραδιοφωνικοί σταθμοί 10%. Με την λειτουργία του Μητρώου Οn Line Media είναι επιβεβλημένο να ενταχθούν και οι ιστοσελίδες στην ποσόστωση αυτή και μπορούμε να συζητήσουμε πως μπορούν να διαμορφωθούν δίκαια τα ποσοστά της κατανομής.
Παράλληλα, ζητάμε να θεσπιστεί και ισοκατανομή που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα και θεωρούμε ότι επίσης θα αποκλείει τη διαπλοκή από την κατανομή της διαφήμισης.
Τυχόν κατάργηση της ποσόστωσης και μη θέσπισης της ισοκατανομής, ουσιαστικά βγάζει εκτός διαφανούς και δίκαιου πλαισίου το 70%-30% αφού δεν θα υπάρχουν πλέον κανόνες ποσόστωσης ανά κατηγορία μέσου και ισοκατανομής.
Για παράδειγμα, ενώ θα δίνεται το 30% μιας διαφήμισης στην Περιφέρεια θα μπορεί να την παίρνει, κανονικά και με τον Νόμο, ένα μόνο μέσον από μια μόνο κατηγορία (π.χ. μία εφημερίδα ή μία ιστοσελίδα). Παράλληλα, αφού δεν θα υπάρχει και Νόμος για την ισοκατανομή, θα μπορεί το ίδιο μέσον να παίρνει και το επόμενο διαφημιστικό κονδύλι!
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένη την τήρηση ποσόστωσης εντός του 30% των Περιφερειακών Μέσων, ανά κλάδο. Η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάξει την ισόρροπη κατανομή των κονδυλίων για την επικοινωνία, προκειμένου θεσμοθετημένα να υπηρετείται η διαφάνεια, αλλά και η αξιολόγηση των συνθηκών και όρων λειτουργίας του κάθε κλάδου. Η διαμόρφωση και τήρηση ενός ποσοστού προς τον κλάδο μας, παράλληλα με την διαμόρφωση ποσοστού για τους υπόλοιπους κλάδους της περιφερειακής ενημέρωσης (όπως ήταν θεσμοθετημένο έως σήμερα, αλλά δεν έτυχε εφαρμογής), ευθυγραμμισμένο πλήρως με τη φιλοσοφία και το αιτιολογικό που επιτάσσει την εφαρμογή του 70-30 στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, υπαγορεύεται από τη λογική αφενός της ισόρροπης στήριξης και αφετέρου της αναγνώρισης και αξιολόγησης των παραμέτρων που συνθέτουν τη λειτουργία και υπόσταση εκάστου κλάδου ενημέρωσης.
Προκειμένου να λειτουργήσει η ποσόστωση στην κρατική δαπάνη, απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λειτουργία ενός μηχανισμού εποπτείας, ελέγχου και κυρώσεων, διαφορετικά η συζήτηση θα αποτελέσει ευχολόγιο, παρά τις καλές προθέσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τη συγκρότηση θεσμικού φορέα ελέγχου στον οποίο θα υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων Ενώσεων. Η μακρόχρονη εμπειρία, όπως κι εσείς εύστοχα διαπιστώσαμε, καταδεικνύει ότι η έλλειψη εποπτικού μηχανισμού μαθηματικά οδηγεί στη μη τήρηση της ποσόστωσης. Διαδικαστικά, ο μηχανισμός μπορεί να υποστηριχτεί μέσω της σύνδεσης του media planning των κρατικών φορέων με το θεσμικό όργανο που προτείνουμε να συσταθεί.

Β. Κατανομή στον έντυπο Τύπο
Ειδικά για την κατανομή στα έντυπα έχουμε να προτείνουμε:
1)Την κρατική χρηματοδότηση μιας έρευνας αναγνωσιμότητας, σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας
Όπως γνωρίζετε, ειδικά για την επιλογή των έντυπων μέσων γίνεται χρήση του ΠΔ 261/97, το οποίο θέτει κριτήρια κυκλοφορίας, τιμοκαταλόγου και αναγνωσιμότητας.
Η διεξαγωγή έρευνας αναγνωσιμότητας αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου μας, προκειμένου να αποτυπωθεί η αναγνωσιμότητα και η κυκλοφορία των εντύπων μας. Τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα τόσο για τη συνεργασία στον τομέα της επικοινωνίας με τους κρατικούς φορείς, όσο και με την αγορά.
2) Τη θεσμοθέτηση  καμπάνιας προβολής μέσω του περιφερειακού, τοπικού και κλαδικού Τύπου
Κάνοντας πλήρως αποδεκτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει και να ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά και παράλληλα να αξιολογεί και να επιβάλει πολλές φορές την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων για την προστασία αγαθών που υπηρετούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προτείνουμε, στο πλαίσιο των όσων διατυπώσαμε παραπάνω για την ανάγκη εξέλιξης του κλάδου, τη θεσμοθέτηση καμπάνιας προβολής από το διαφημιστικό κονδύλι των τραπεζών προς τον περιφερειακό-τοπικό-κλαδικό Τύπο.
Στην βάση της αναγνώρισης του ρόλου, της προσφοράς και της σπουδαιότητας που ο κλάδος υπηρετεί, αλλά και με κριτήριο την υποβοήθηση του κλάδου, ώστε να αξιοποιήσει περαιτέρω το ρόλο του και να χρησιμοποιήσει όλα όσα συνιστούν το δυναμικό του στη νέα εποχή, προτείνουμε την ένταξη των τραπεζών, ως ελεγχόμενων από το κράτος φορέων, στον κατάλογο των νομικών προσώπων που διαθέτουν δημόσιους πόρους για διαφήμιση, με παράλληλη θεσμοθέτηση ενός συγκεκριμένου κονδυλίου αποκλειστικά για τον κλάδο.

Γ. Μητρώο online media
Η νέα βάση δεδομένων του μητρώου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αποτελεί το θεμέλιο για την ορθή διαχείριση των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης, ωστόσο η άνευ προϋποθέσεων επιλεξιμότητα θέτει εν αμφιβόλω τη διαφάνεια και δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες ευκαιριακών σκοπιμοτήτων. Θα πρέπει δηλαδή το ίδιο το πλαίσιο εφαρμογής της χορήγησης της κρατικής δαπάνης μέσω του μητρώου να αποκλείει τη δημιουργία ιστοσελίδων εν μία νυκτί, προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση μιας συγκυρίας ή ευκαιρίας.
Οι προϋποθέσεις που προτείνουμε είναι:
1) Να γίνονται δεκτές αυτοδικαίως όσες εφημερίδες - κλαδικά έντυπα είναι στην κατάσταση της ΓΓΕΕ και διατηρούν ιστοσελίδες με το όνομά τους.
Οι εφημερίδες είναι ο μόνος κλάδος ΜΜΕ που, βάσει το Ν. 3548/2007, διαθέτουν πλαίσιο εποπτείας, ώστε να πληρείται το μίνιμουμ λειτουργίας της εκδοτικής επιχείρησης

2) Να διασφαλίζεται ότι κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση έχει τουλάχιστον δυο εργαζομένους.
Η διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά αξιοποιούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, που μπορεί να είναι βιώσιμη και να δημιουργεί θέσεις εργασίας.

3) Να τηρείται ένας ελάχιστος χρόνος λειτουργίας των αμιγώς ηλεκτρονικών ενημερωτικών ιστοσελίδων.
Η προϋπόθεση αυτή σε συνδυασμό με τις θέσεις εργασίας εγγυάται την ουσιαστική και όχι ευκαιριακή λειτουργία των ιστοσελίδων και ευνοεί τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαφανούς και αξιόπιστου στο χώρο της ενημέρωσης, αφού αποκλείει την προώθηση πόρων προς την ενημέρωση σε ιστοσελίδες - φαντάσματα και αποθαρρύνει τις αντίστοιχες προθέσεις.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι μια αμιγώς ηλεκτρονική ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο θα πρέπει να λειτουργεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα και παράλληλα να έχει κάποιες προϋποθέσεις που θα την καθιστούν έγκριτο μέσο ενημέρωσης.


Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Θέτοντας υπόψη σας τις παραπάνω προτάσεις μας, σας καλούμε να προωθήσετε τον μεταξύ μας διάλογο και να διαμορφώσετε το πλαίσιο για το νέο τοπίο στο χώρο της ενημέρωσης με όρους που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και να επιτρέπουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του Τύπου, υποστηρίζοντας αφενός την υγιή επιχειρηματικότητα και προστατεύοντας αφετέρου την ενίσχυση της δημοκρατίας, του ελεύθερου διαλόγου και της ελευθερίας του Τύπου.
Είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε αποφασιστικά στην ορθή λειτουργία του νέου θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, επιμένουμε ότι και η Πολιτεία οφείλει έμπρακτα να αναγνωρίσει τον ιστορικό και ουσιαστικό μας ρόλο στην ελληνική Περιφέρεια και να παρέμβει αποφασιστικά, ώστε να υποστηριχτεί η διαδρομή μας, η οποία τίθεται σε κίνδυνο, καθώς έχουμε καταλήξει να έχουμε ελάχιστους πόρους, αλλά μεγάλα λειτουργικά κόστη.
Παρόλα αυτά, κάθε φορά που κληθήκαμε στο παρελθόν να αλλάξουμε μοντέλο στην επικοινωνία μας με το κοινό, το πραγματώσαμε με επιτυχία (λινοτυπία, φωτοσύνθεση κλπ) συνεχίζοντας αδιάλειπτα το διάλογο με την κοινωνία και το Κράτος.
Βεβαίως, όπως έχει γίνει κατανοητό από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα του διαδικτύου και προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση του Τύπου σε ένα νέο περιβάλλον, κάτω όμως από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε αυτό τον αγώνα  χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας για να μετεξελιχθούμε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη διαδικτυακή μας έκφραση και να διευρύνουμε την επικοινωνία με τους πολίτες. Αρνούμαστε να γίνουμε μουσειακό είδος ή προαιρετικό συμπλήρωμα στον ψηφιακό κόσμο της ενημέρωσης.
Η ελάχιστη απαίτηση από την Πολιτεία είναι η ειδική μέριμνα για τον Περιφερειακό, Τοπικό και Κλαδικό Τύπο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και το ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες.
Είμαστε ζωντανοί, με ιδέες, προτάσεις και όραμα για το λειτούργημα που επιτελούμε, γι’ αυτό και διεκδικούμε σθεναρά τη δέουσα προσοχή της Κυβέρνησης, την οποία αξίζουμε, σε κάθε περίπτωση.
Σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας, τις προτάσεις που καταθέσαμε στον Υπουργό Οικονομίας, κο Παπαδημητρίου,  ώστε να μεταβούμε, με εφόδια, στο νέο μοντέλο επικοινωνίας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: