Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Συμμετοχή από τις Σάπες σε διακρατικό πρόγραμμα



Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών ΑΜΚΕ που έχει έδρα τις Σάπες, συμμετέχει ως εταίρος σε διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο Working Roma –Stop Labor Discrimination of Roma In Europe (Ρομά και απασχόληση –Σταματήστε τις διακρίσεις στην απασχόληση των Ρομά στην Ευρώπη) .

Η πλειονότητα των ενηλίκων  Ρομά στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη είναι άνεργοι ή βρίσκονται εκτός εργασίας για πολύ μεγάλο  διάστημα.  Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ρομά θεωρείται ο κύριος λόγος της μεγάλης ανεργίας, όμως μελέτες δείχνουν ότι πέραν των χαμηλών προσόντων που διαθέτουν αντιμετωπίζουν και διακρίσεις οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση.  
Οι εταίροι του έργου συμφώνησαν ότι η ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας πρέπει να είναι προτεραιότητα για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να προωθηθεί η πλήρης ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου στις οποίες συμμετέχει και η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι:
Πρόληψη του ρατσισμού και των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ανάπτυξη μέτρων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα ώστε να κατανοήσουν  την ανάγκη για την ενσωμάτωση των Ρομά στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής και της χώρας.
Προώθηση στην επαγγελματική κατάρτιση ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και ένταξη τους στην αγορά εργασίας, μέσω δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής, τοποθέτησης στην αγορά εργασίας , λαμβάνοντας υπόψη της ανάγκες της κάθε χώρας ξεχωριστά.
Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και πόλεων από διαφορετικά κράτη με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρίσεων.
Τα παραπάνω για να επιτευχθούν  είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασιών μεταξύ των κρατικών φορέων ,των κοινωνικών εταίρων και των ιδίων των κοινοτήτων των Ρομά.
Επίσης χρειάζεται να αναπτυχθούν και να προβληθπύν καλές πρακτικές στις διάφορες χώρες σε θέματα αντιμετώπισης των διακρίσεων στους χώρους εργασίας.
Η ευαισθητοποίηση σε θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  και η εναρμόνιση των πρακτικών υποστήριξης των Ρομα πληθυσμών στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  κρίνεται απαραίτητη.
Τέλος σημαντικό μέρος του προγράμματος έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και στήριξη  των Ρομά οι οποίοι υφίστανται πολλαπλούς αποκλεισμούς  να  υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους στους χώρους δουλειάς.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Δικαιοσύνης και έχει διάρκεια 2 χρόνια, από 2015-2017. Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Andujar στην Ισπανία και εκτός από τη Συνεργασία Ενεργών Πολιτών, μετέχουν εταίροι από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, το Ην. Βασίλειο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μάλτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: