Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση από τη Δνση Κτηνιατρικής για την «Γρίπη των Πτηνών »
Στις 27 Ιανουαρίου 2017, εντοπίστηκε κρούσμα της Γρίπης των πτηνών στον οικισμό Σώστη της Π.Ε Ροδόπης σε οικόσιτα πουλερικά.
Η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, έχοντας υπόψη τα επανειλημμένα κρούσματα της νόσου στην βόρεια Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ότι το κρούσμα στην Ροδόπη αποτελεί το τρίτο που διαπιστώθηκε στη χώρα μετά τον Έβρο
και την Αρκαδία και ότι μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των μεταναστευτικών πτηνών που έρχονται για να διαχειμάσουν
στην περιοχή μας, ανακοινώνει τα εξής:
Η Μολυσμένη εκμετάλλευση

Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Ε Ροδόπης θανάτωσαν όλα τα πουλερικά( 56 συνολικά) της μολυσμένης οικόσιτης
εκμετάλλευσης και ενταφιάστηκαν άλλα 41 πουλερικά, που ήταν ήδη νεκρά εξαιτίας του νοσήματος, ενώ καθαρίστηκε
και απολυμάνθηκε ο χώρος της εκμετάλλευσης.
Μέτρα για ια την προστασία του πτηνοτροφικού μας κεφαλαίου:
Οικόσιτα πουλερικά:
 Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ)
σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους.
 Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν
την επαφή τους με άγρια πτηνά.
 Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.
Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής−βιολογικής εκτροφής
Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να :
 εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια
πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά
 περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των
εκμεταλλεύσεων.
 προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή
άλλα ζώα
 διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων
Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών, πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά
την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα
συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών πτηνών)
Άγρια πτηνά
Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας
για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των
τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.
Δημόσια Υγεία:
Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή
επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια. Σε περίπτωση ανεύρεσης κάποιου άγριου νεκρού πτηνού
παρακαλούμαι να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική
Υπηρεσία της περιοχής τους
Κομοτηνή 27/01/2017
Από τη Δνση Κτηνιατρικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: